Jesus: Ang Tawo Sa Biblia

Leksyon 4 Worksheet


Palihug gamita kini nga porma sa pagrekord sa imong panukiduki alang sa istorya sa dalunggan ni Malchus. Kung imong i-klik ang "Submit", usa ka kopya ang ipadala sa email address nga imong gihatag sa ubos alang sa imong pakisayran. Ang laing kopya maadto sa among staff, aron ilang masusi ang imong pag-uswag.

Ang BUKLAD sa Istorya...

Bersikulo Kinsa ang nag-buhat sa krimen? Unsa ang armas nga gigamit? Gi-unsa niya pag-gamit? Kinsa ang biktima? Unsa ang resulta nga kadaot?
Mateo 26:51
Marcos 14:47
Lucas 22:50
Juan 18:10

Karon nga nahuman naka sa pag-tanaw sa tagsa-tagsa nga mga bersikulo ug sa pagsulat sa mga importanti nga mga detalye niini, padayon sa tsart nga naa sa ubos ug isulat ang kinatibukang istorya sa luna nga gitagan para makita nato ang “KINATIBUK-ANG ISTORYA” sa kung unsa jud ang nahitabo maong panghitabo. Siguradoha sa pag-apil sa tanang detalye. (IMPORTANTING PAHIBALO: Taga-an kamo namo og tubag sa tsart inig balik ninyo sa atong klase.)

Ang Istorya sa Dalungan ni Malco

Bersikulo Kinsa ang nag-buhat sa krimen? Unsa ang armas nga gigamit? Gi-unsa niya pag-gamit? Kinsa ang biktima? Unsa ang resulta nga kadaot?
Ang kumpleto nga estorya