Palihug basaha ang materyal sa leksyon sa ubos ug tubaga ang mga pangutana alang sa leksyon. Ayaw kalimti nga ilakip ang imong impormasyon sa pagkontak aron among marepaso ang imong mga tubag ug matubag ang imong mga komento o pangutana. Kon makahimo ka og labing menos 60%, makapadayon ka sa sunod nga leksyon. Kung dili, palihug ribyuha ang materyal ug sulayi pag-usab. Kinahanglan nimo nga mag-average labing menos 70% aron makapasar sa kurso. Makontak ka namo pinaagi sa email sulod sa pipila ka adlaw sa pagkadawat sa imong mga tubag.

Adto sa mga pagutana
(Use the English Version)

Jesus: Ang Tawo sa Biblia

Leksyon 8

Nganong si Jesus Nahimong Usa ka Tawo

Sa miaging leksyon, atong nakita ang kinatibuk-ang pagkatawo ni Jesus ug nahuman sa mas daghan pang-pangutana kompara sa tubag! Human sa tanan, sa unsang paagi nga ang pagka Diyos ni Jesus, unya namatay sama sa usa ka ordinariyo nga tawo? Kinahanlang pa nato palawman ang atong pag-tuon ug pag-pangita sa ubang parti sa kini nga puzzle. Sukad-sukad sa atong pagtuon niini nakita nato nga si Jesus nahimong tawo ug kini nga panghitabo kay DILI AKSIDENTE! Sa atong leksyon, kita magtinguha sa pagdiskobre sa dugang nga mga detalye aron kita masayud kon ngano nga siya nahimong usa ka tawo.

Daghang mga bersikulo sa Biblia nga naghisgut mahitongod sa kung nganong mianhi sa kalibutan si Jesus isip usa ka tawo, apan tingali wala'y lain nga berskulo nga naghisot niini sama sa kadaghan nga mga rason nga nahisulat sa Hebreohanon 2:9-18.

9 Apan kung bahin kang Jesus, nasayod kita nga sa mubong panahon gihimo siya sa Diyos nga ubos sa mga anghel, aron nga pinaagi sa grasya sa Diyos, mamatay siya alang sa tanang mga tawo. Ug karon gipasidunggan siya isip hari tungod sa iyang giantos nga kamatayon. 10 Gibuhat sa Diyos ang tanan nga butang, ug kini gibuhat niya alang sa iyang kaugalingon. Busa angay lang gayod nga gitugot niya nga mag-antos si Jesus, aron maagian ni Jesus ang tanan nga kinahanglan niyang maagian, ug pinaagi niini daghang mga tawo ang mahimong iyang mga anak nga iyang pasidunggan. Kay si Jesus mao gayod ang tinubdan sa ilang kaluwasan. 11 Si Jesus ang naghinlo sa atong mga sala. Ug ang iyang Amahan mao usab ang atong Amahan. Mao kini ang hinungdan nga wala siya maulaw sa pagtawag kanato nga iyang mga igsoon. 12 Mao kini ang iyang giingon sa iyang Amahan, “Ipaila ko ikaw sa akong mga igsoon; ug mag-awit ako ug pagdayeg kanimo taliwala sa tanan nga nagasimba kanimo.” 13 Ug midugang siya sa pag-ingon, “Mosalig gayod ako sa Diyos.” Ug miingon usab siya, “Ania ako uban sa mga anak sa Diyos nga iyang gihatag kanako.” 14 Ug tungod kay ang gitawag niya nga mga anak sa Diyos mga tawo nga may lawas ug dugo, si Jesus mismo nagpakatawo usab aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila, kay pinaagi sa iyang kamatayon mapildi niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tawo. 15 Sa mao nga pamaagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa kahadlok sa kamatayon sa tibuok nilang kinabuhi. 16 Busa klaro gayod kaayo nga dili ang mga anghel ang gitabangan ni Jesus, kondili ang mga kaliwat ni Abraham. 17 Mao kana nga kinahanglang magpakatawo si Jesus, sama gayod sa iyang mga igsoon sa tanang pamaagi, aron mahimo siyang maluloy-on ug kasaligan nga pangulong pari nga makahalad ngadto sa Diyos aron mapasaylo ang mga sala sa mga tawo. 18 Siya mismo nakaagi sa mga pag-antos sa dihang gitintal siya, busa makatabang siya sa mga tawo nga ginatintal.

Palihug sa pagbasa niini nga bersikulo sa makaduha ug unya huna-huna kung unsa ang gi-estoryahan niining butanga. Kung imong mabantanyan adunay walo (8) ka rason nga gihatag kung nganong kinahalan magpakawato si Jesus. Atu-a kining tagsatagsaon sa pagtan-aw.

UNA. Sa Bersikulo 9 naghisgot kini “pinaagi sa grasya sa Diyos, mamatay siya alang sa tanang mga tawo.

Ang importanting kamatuoran nga gipahayag niini kay namatay si Jesus. sa atong miaging leksyon nakat-onan nato nga si Jesus usa usab ka Diyos, pero kung Diyos si Jesus nganong namatay man siya? Ug tungod niini nagdala kini sa usa ka pangutana “ unsa may kahulogan sa kamatayon sa usa ka Diyos?” Seguro wala tungod kay Diyos siya, maung importanti kaayo ang gibuhat ni Jesus nga nagpakatawo para mahibaw-an niya ang bation sa usa ka tawo kung mamatay na kini.

Sa samang paagi, ang iyahang sitwasyon kay sama sa usa ka tawo nga nakakita og nasunog nga balay sa iyang silingan. Pwede siyang mago-ul sa nasinati sa iyang silingan tungod kay nakita niya ang kagu-ol sa iyang silingan. Iyang nakita ang luha sa iyang pamilya samtang nagu-ol kay na sunog ang ilang balay ug iyang nabati ang kainit sa kalayo nga nikaon sa ilang panimalay. Pero, sa kamatuoran wala gayod siya kahibalo sa gibati sa iyang silingan tungod kay dili siya mismo ang nasunogan og balay. Hangtod sa kung iyaha najud ang balay nga nasunog, dira na niya ma-ingon ngadto sa iyang silinga nga “kabalo ko sa imong gibati.”

Tungod kay ang Diyos dili mamatay, ang iyahang sitwasyon maora sa istorya sa tawo nga nasunogan. Nakita sa Diyos nga kita naglisod, nga kita nagsakit ug nahadlok. Iyang nakita nga nahadlok kita sa kamatayon nga nagpa-ingon kanato pero wala gayud siya kahibaw kung unsa ang atong gibati tungod kay Diyos siya ug dili siya mamatay! (Sama niini nga punto mahimo usab nga magamit kini nga panabut sa ubang mga dapit sa atong katawhan sama sa tentasyon, kahuyang ug sakit.)

Si Jesus nga (usa ka Diyos) sa panahon nga siya nag-pakatawo, atong nasayran nga siya naka sinati sa kasakit sa mga tawo. Sa laing pagkasulti, sa dihang si Jesus naghatag sa iyang katarungan uban sa Diyos ug nahimo nga tawo, nahibal-an sa Diyos Amahan kung unsa ang gibati sa mga tawo pinaagi sa pagpakatawo ni Jesus.

Ang puto niini kay sayon ra sabton. Ang bugtong paagi nga masinati ni Jesus ang kini nga kamatayon kay kinahang nga siya mahimong tawo sama kanato sa tanag paagi!

IKADUHA. Sa Bersiko 10 Gihimo sa Diyos nga hingpit si Jesus “pinaagi sa pag-antos”.

Ang kahingpitan o perpektong kinabuhi ni Jesus usa ka kamatuoran. Hapit ang tanan mosulti kanimo nga si Jesus hingpit gayud sa tanan. Ang Biblia tin-aw nga nagsaysay sa kamatuoran nga si Jesus hingpit ug walay sala. Apan, kadaghanan sa mga tawo naka-sabot niini nga pahayag nga nag-ingon si Jesus hingpit tungod kay siya usa ka Diyos. Dili kini mao ang nahisulat sa Biblia. Sa kamatuoran, ang punto niining bersikulo nag-pakita nga dili hingpit si Jesus tungod kay siya usa ka Diyos. Ang kahingpitan miabut lamang human sa mga oras, mga adlaw, mga bulan, ug mga tuig sa dugo, singot ug mga luha. Ang kahingpitan sa tawo dili sayon. Nahbal-an nato kana! Si Jesus kinahanglan nga mahimong hingpit pinaagi sa pag-antos ug aron mahimo kana, kinahanglan nga siya mahimong usa ka tawo busa siya walay sala tungod kay sa matag higayon nga siya nag-atubang sa usa ka tintasyon siya mihimo sa sakto nga pagpili!

Alang sa dugang nga detalye niining tawhanong kinabuhi nga gipakita ni Jesus, palihug basaha ang Hebreo 5:7-9. Matikdi kung giunsa pagsaysay ang sinugdana nga si Jesus nakakat-on sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang pag-antos. Kini usa ka bahin sa iyang tawhanong kasinatian!

IKATULO. Bersikulo 11 Nag-ingon nga si Jesus miabot, “aron mahimo kita nga iyang mga igsoon”.

Ang espesyal nga paagi sa Diyos nga nagpahiluna ni Jesus sa mga tawo mao ang iyang pagkamatay sa krus alang sa ilang kasal-anan. Mao kana ang usa sa pinaka importanti nga rason nga mikanaog si Jesus diri sa kalibotan. Pina-agi niini nga kamatayon, gihimung posible ni Jesus nga ang tanan nga mga tawo ilain gikan sa ubang katawhan ingon nga iyang mga igsoon sa pamilya sa Diyos. Tungod kay ang bugtong paagi alang kaniya sa pagbuhat niini mao ang pagkamatay, ug tungod kay ang Diyos dili mamatay, ang bugtong paagi nga kini mahimo nga posible kay siya mahimong usa ka tawo.

IKAUPAT. Bersikulo 14 Nag-ingon nga si Jesus “Nahimo nga sama sa mga tawo ug adunay susama nga mga kasinatian sa mga tawo”.

Aron si Jesus makig-ambit sa matag aspeto sa atong pagkatawo, Tan-awa kung giunsa gipakita sa bersikulo 17 nga kinahanglan niyang mahimo sama kanato SA TANANG PAAGI. Kini mao ang labing mahinungdanon nga piraso sa ebidensya sa atong pagtuon alang niini nga leksyon. Murag mugawas na walay kalahian ang kinabuhi ni Jesus sa atong kauglingon na kinabuhi. Dili ba, dili Kini mahisulti basin ni Jesus kung wala niya gibiyaan ang pag-katupong sa Diyos ug nahimung usa kanato sa tanang paagi?

IKALIMA. Bersikulo 14 usab nag-ingon nga si Jesus nahimong usa ka tawo ug namatay, aron sa “paglaglag sa adunay gahom sa kamatayon - ang yawa

Usa kini ka interisado nga butang kung atong hatagan ug gamay nga panahon sa paghuna-huna. Usa ka pangutana nga mahimo natong ipangutana, “Nganong kinahanglan nga si Jesus mahimong usa ka tawo aron sa paglaglag sa Yawa?” Nahibalo kita nga si Jesus usa ka Diyos sa wala pa siya nagpakatawo didto sa Bethlehem. Ug hinaut nga nahibulo pud kita nga mas gamhanan ang Diyos kung itandi sa Yawa. Dili ba mas gamahanan ang Diyos kompara sa yawa busa nganung dili man pildihon ni Jesus ang Yawa samtang Diyos siya?

Sa langit si Jesus kay usa ka Diyos. Aduna siya’y gahum sa pagbuhat sa bisan unsa nga iyang ganahan. Pwede niyang pildihon si Satanas pina-agi sa paglitik sa ihayang kamot. Busa nganung kinahanglan paman siya moari sa kalibutan para pildihon si Satanas? Tagda pag-ayo ang mga mosunod nga pangatarungan.

Kung atong susihona ang tibuok Biblia, atong makita ang klaro nga ranggo sa gahum. Ang Diyos naghari sa pinakataas sa ibabaw ug ang tanan nalugar sa nagkalain-laing posisyon sa gahum ug nahimutang sa ubos kaniya. Susiha ang punto sa manunulat, sa Hebrehanon Kapitula 2, atong makita sama niini

  1. Diyos - Ang pinaka gamahanan sa tanan.
  2. SATANAS - Ubos sa Diyos ang iyang gahum pero mas taas sa mga tawo.
  3. TAWO - ang labing ubos sa ranggo ug gahum.

Ang Diyos ug si Satanas nakibisug sa usa’g usa bisan pa sa saunang panahon. Ug ang Diyos ang madaugon tungod kay siya man ang nagkupot sa tanan, kumpara ni Satanas. Kung giunsa nila pagsulbad ang ilang pakigbisug ilaha nalang to. Bisan pa niana, kung atong susihon ang Biblia, atong madeskrobihan nga nakigkompetisyon silang duha sa LOYALTY o Pagkamaunongon sa mga tawo. Naninguha ang Diyos nga sundon siya sa mga tawo ug si Satanan naninguha nga siya ang sundon sa mga tawo. Sa pagsusi kanato sa ilang pakigbisug nganung man nga wala man nangita ug paagi ang Diyos nga pildihon si Satanas? Usa kini ka komplikado nga sitwasyon. Kahibalo kita nga pwede rang pildihon sa Diyos si Satanas. Pero, kung mahitabo kini dako ang posibilidad nga moreklamo si Satanas ug mosulti siya nga dili maki-angayon ang gibuhat sa Diyos sa pag-pildi niya tungod kay mas gamhanan ang Diyos itandi kaniya. Pamilyar ka ba niini nga rason? Dili ba mao man kini ang nahitabo sa istorya ni Job nga makita nato sa Kara-ang Kasabotan.

(Palihug sa paghonung dinhing dapita ug basaha ang Job 1:8-12 unya ang Job 2:1-6.)

Unsa man atong makat-unan niini bahin sa Diyos ug ni Satanas niining engkwentro? Sa atong masusi nga gihatagan gayod nila ang edeya sa “patas” ug dakong importansya. Giakusahan ni Satanas ang Diyos sa pagpanghiphip ni Job isip pagbaylo sa pagmahal ni Job ug sa laing bahin nabalaka ang Diyos nga basig patayon ni Satanas si Job! Busa atong mabana-banah nga nagistorya ang Diyos ug si Satanas sa ediya nga dapat patas ang ilang pag-kuha sa LOYALTY o Pagkamaunongon sa mga tawo.

Kong ang patas nga kompetinsya usa ka importante nga isyu sa Diyos busa kining butanga makatabang sa pagpatin-aw sa pahayag balik sa Hebreohanon 2:14. Ang Diyos dili makahimo sa paggamit sa iyang posisyon nga gahum sa pagpataliwala ug pagkuha sa Satanas gikan sa kompetinsyon. Tungod kay dili kini patas. Pero unsa kaha kung ang Diyos mag-pakatawo ug makigbisug ni Satanas? Kungang Diyos mahimong tawo unya makigbisug siya ni Satanas, dili na maka reklamo si Satanas tungod kay bentaha naman siya kompara sa tawo. (Hinundumi ang ranggo ni Satanas kay mas gamhanan siya sa mga tawo.)

Busa kung ang Diyos magpakatawo, dako ang pag-dawat ni Satanas aning nga sitwasyon tungod kay mas gamhanan man siya kung itandi sa tawo. Kini usab nagdala sa usa ka importanting butang. Unsa ang kapeligrohan alang sa Diyos kung si Jesus magpaka-tawo ug makiggubat batok ni satanas, unsa kaha ang mahitabo kung mapildi si Jesus?

Kung si Jesus modaug batok niini nga kondesyon, iyahang makuha ang usa ka makahuluganon nga kadaugan. Iyahang na-abot, bisan gikan sa kahuyang nga posisyon ug matumba ang mas gamhanan nga kaaway. Kini maoy usa ka matang sa kadaugan nga gisaulog sa mga anghel sa langit! Sa laing bahin, kung gamiton sa Diyos ang iyang gahom sa pag-pildi ni Satanas. Hinoon, aduna bay bisan unsang butang nga makaawit o makapanghambog mahitungod nianang matang nga kadaugan? Dili ba wala, tungod kay kahibalo man kita ang Diyos ang pinaka gamhanan sa tanan.

Pero kung magpakatawo si Jesus ug mapildi niya si Satanas, dili ba, mas makahuloganon ang kadaugan tungod kay napildi niya si Satanas samtang tawo siya ug mas gamhanan si Satanas sa tawo? Ug dili maka reklamo si Satanas tungod kay mas bentaha man siya.

Busa unsa may koneksyon niini balik sa atong leksyon sa Bersikulo 14 sa libro sa Hebreo kapitulo 2? Ang bugtong paagi nga mahimo ni Jesus kini nga matang sa kadaugan kay kung siya mahimong usa ka tawo—sama kanto sa tanang paagi. Dili siya mahimo nga moanhi dinhi ingon nga ang Diyos nagtakuban ingon usa ka tawo tungod kay naa pa niya ang tanan niyang gahum isip usa ka Diyos ug bentaha sa panahon sa pakiggubat ni Satanas. Pwede nga moreklamo si Satanas sa iyang kapildihan.

IKAUNOM. Ang Bersikulo 15 Nag-ingon nga si Jesus “nagpahigawas kanato gikan sa kahadlok sa kamatayon”.

Ang kadaugan ni Jesus, batok ni Satanas kay usa usab ka kadaugan batok sa kamatayon. Sa dihang anaa si Jesus sa lubnganan sa tulo ka adlaw nagtuo si Satanas nga madaugon siya. Apan si Jesus nabanhaw gikan sa kamatayon nga usa ka mahinungdanon nga panghitabo alang kanato tungod kay sa unang higayon ang tanan nga mga tawo adunay pamatuod nga ang usa ka tawo mabanhaw gikan sa kamatayon ug dili na gayud mamatay pag-usab! Sa wala pa nabanhaw si Jesus wala gayud nakapamatuod nga posible alang sa usa ka tawo mabanhaw ug mabuhi pagbalik ug dili na mamatay. Kaniadto adunay mga tawo nga namatay ug nabahaw, apan sa kataposan namatay sila usab. Bisan si Jesus nahadlok siya sa kamatayon! Ang kahadlok sa kamatayon nahisama sa usa ka bilanggoan diin ang tanan kanato napriso sa kahadlok. Bisan pa niana karon nga si Jesus nabanhaw gikan sa kamatayon, ANG TANAN NAHIBALO NGA ADUNAY PAGKABANHAW ug kinabuhing walay katapusan. Nasayod kita niini tungod kay si Jesus nabanhaw ug wala na mamatay. Ang magsusulat nag-ingon nga si Jesus nagpahigawas kanato gikan sa atong pagkaulipon. Ang bugtong nga paagi nga mahimong posible kini kay ang pagkabanhaw ni Jesus mahisama sa atong gipaabut nga masinati. Kung si Jesus nianhi sa kalibutan nga Diyos dili kani matawag ug PAGKABANHAW tungod kay ang Diyos dili mamatay. Busa ninaug si Jesus diri sa kalibutan ug nagpakatawo sama kanato kay mao ra kini ang bugtung pama-agi nga mamatay siya sa Krus ug mabanhaw. Important kini kanato tungod kay nagpamatuod kini nga adunay kinabuhi human sa atong kinabuhi diri sa kalibotan. Tungod kay si Jesus nahimong tawo, namatay ug nabanhaw, nakahibalo na kita nga adunay kinabuhi human sa atong kinabuhi diri sa kalibotan ug tungod niini dili na kita dapat mahadlok sa kamatayon. Pero kung si Jesus wala nahimung tawo sama kanato – kining tanan dili posible nga mahitabo!

IKAPITO. Ang Bersikulo 17 Nag-ingon nga si Jesus nahimong tawo aron nga “siya mahimong isa ka maloloy-on ug matinud-anong labaw nga pari” .

Gikan sa pagtuon sa Kara-ang Kasabotan, atong nakat-unan nga ang pari usa ka tigpatunga tali sa Diyos ug sa mga tawo. Kinahanglan siya'g dako nga dedikasyon sa Diyos ug sa samang bahin duol sa mga tawo. Sa pag-pakatawo nahibal-an ni Jesus kung unsa ang kinabuhi sa usa ka tawo. Nahimo siya duol diri kanato. Ang manunulat naghulagway ni Jesus isip tawo parihas kanato sa tanang bahin! Atoang nakat-onan nga ang iyang pagka tawhanon nakatabang usab kaniya nga mahimong mas maloloy-on ngari sa kanato. Sa unsa nga paagi nga kini nga mahitabo kon siya wala mahimong usa ka tawo?

IKAWALO. Sa Bersikulo 18 Nag-tudlo kanato nga si Jesus “makatabang kanato tungod kay siya mismo nakasulay ug pag-antos ug gitintal”.

Alang sa usa ka mas detalyado nga pagpasabut niining importante nga punto, palihug sa pagbasa sa Hebreohanon 4:15-16. Gipakita sa magsusulat nga dili kita dapat mahadlok kang Jesus tungod kay kahibalo siya sa atong mga pakigbisog ug nakasabot siya kanato. Nganung ingon-ani kini? Tungod kay siya nahimung usa ka tawo sama kanato ug nasayod siya kung unsa ang bati-on sa tawo nga nag-atubang og mga tintasyon ug kahuyang. Naka-atubang si Jesus aning mga butanga sa panahon nga anaa siya diri sa kalibutan. Bisan pa niana, ang bugtong paagi nga kining mga butanga mahimong posible kay kung si Jesus niari jud sa kalibutan isip tawo sama kanato.

Tungod kay ang tanan niini nasinati ni Jesus gikan sa pag-antos, pagpakaubos, kaagi, gibuhat ug wala gibuhat samtang siya tawo diri sa kalibutan, nahimo siyang gamhanan nga amigo ug mang-luluwas!

Gawas sa mga punto nga anaa sa Hebrews Kapitolo 2, adunay IKASIYAM nga rason kung nganung nagpakatawo si Jesus ug nagpuyo sa iyang kinabuhi diri sa kalibutan sama kanato sa tanang bahin. Palihug hunahunaa ang mosunod nga hulagway sa usa ka situwasyon:

“Sa adlaw sa paghukom usa ka dautang tawo ang nagbarog sa atubangan sa Amahan nga naglingkod sa iyang lingkuranan sa paghukom. Tungod sa iyang dautan nga kinaiya, dili ikatingala kung ang tawo gisentensiyahan sa walay katapusan nga silot. Ang reaksyon sa dautan nga tawo sa iyang sentensiya, nagsugod siya sa pagsumbong sa Amahan nga dili kini makiangayon. Nagsinggit siya nga ang Diyos walay katungod sa pagpadala ni bisan kinsa ngadto sa impyerno tungod kay siya mismo dili kinahanglan nga mag-antus ug maglisud sa pagsagubang sa tintasyon ug makasala. Tungod kay ang Diyos dili siya matintal ug dili makasala tungod kay Diyos siya. Nagpadayon ang tawo sa pagsinggit ug pag-reklamo samtang gidala siya para silotan sa walay katapusan.”

Ang gihisgotan sa ibabaw usa ka hinanduraw nga istorya ug wala nag-pasabut nga isalikway ug nanginsulto sa Amahan sa bisan unsa nga paagi. Ang istorya gisugilon sa tinguha sa pagtan-aw mismo sa maong tawo nga gihukman. Hunahunaa pag-ayo ang iyang mga “reklamo”.

Siyempre, walay basehanan ang pagreklamo tungod kay dili ang Diyos ang nagpugos kaniya sa paghimo sa tanang daotan nga mga butang nga maoy hinungdan nga siya gipadala ngadto sa silutanan. Ang tawo lamang ang mabasol tungod niana! Pero unsa atong masulti bahin sa iyang punto? atong nakita nga ang Diyos wala makasinati sa tintasyon sa tawo ug kahuyang sama kanato. Busa, posible nga ang uban tingali moreklamo, kung ang Amahan mao ang mohokom sa mga tawo sa Adlaw sa Paghukom!

Inubanan niini nga paghunahuna, palihug basaha ug ikonsideraha ang mosunod nga mga bersikulo nga naghisgot mahitungod kang Jesus ug sa Adlaw sa Paghukom.

Sa Juan 5:22-30 naghatag kini og tin-aw nga paghulagway sa Adlaw sa Paghukom. Tan-awa kung giunsa pag-ingon nga ang Amahan naghatag sa buhat sa Paghukom ngadto kang Jesus. Kini usab nag-ingon nga si Jesus magahukom sa patas o makiangayon nga paagi.

Buhat 17:31 kini mao gihapon nga ideya nga ang Diyos Amahan magahukom sa kalibutan pinaagi sa Anak. Tungod niini mamahimo ang paghukom patas. Usa kini siya ka interesado nga punto tungod kay kini nga ideya makita nato balik didto sa sitwasyon sa tig-panghukom. Kung si Jesus ang maghukom sa mga tawo atong masiguro nga patas ang iyang paghukom tungod kay siya mismo nakasinati sa atong mga kalisod diri sa kalibutan tungod kay siya mismo natawo sama kanato sa tanang bahin.

Roma 2:16 laing bersikulo nga naghisgot nga ang Diyos paghukman ang kalibutan pinaagi ni Jesus.

Laing detalyadong bersikulo bahin sa paghukom makita sa 2 Corinto 5:10. Kini naghisgot basin sa tanang tawo nga maga-atubang sa paghukom ni Jesus. Kini nag-ingon usab nga ang basihanan sa paghukom ni Jesus sa mga tawo kay magbasi sa ilahang mga binuhatan. Busa, aduna kita'y matarong nga maghuhukom nga pagahukman usab ang atong mga binuhatan.

Laing bersikulo nga naghisgot ini Jesus isip tighukom sa Juan 12:44-50. Kini nagahatag kanato sa lain pang pagpasabot nga atong matandi sa mga bersikulo nga atong nabasa na kaniadto. Ang atong mga binuhatan sa atong kinabuhi dapat tandi sa mga gipangtudlo ni Jesus. ang paghukom mahimong usa ka makiangayon nga proseso. Gamiton ni Jesus ang mga pagtulon-an nga iyang nadawat gikan sa Amahan ingon nga sukdanan aron itandi ang atong mga aksyon sa kinabuhi sa dihang iyang gihimo ang paghukom. Tungod kay kahibalo na kita niini, atong paningkamotan nga mag-tuon pag-ayo sa ika-duhang Kasabotan ug pagsunod niini diri sa atong pag-puyo diri sa kalibutan. Mao kini ang pinaka maayo nga paagi sa pag-andam sa atong kaugalingon sa uma-abot nga adlaw sa paghukom.

Kung atong gisumaryo ang mga bersikulo, atong nakita nga ang Diyos naghimo ug usa ka maayong plano alang sa paghukom sa katawhan sa kalibutan. siya nakahukom nga tugotan si jesus nga mobuhat sa pag-hokum ug iyang gipasaligan nga si jesus mahimong matinud-anon pinaagi sa pagpadala kaniya nganhi sa kalibotan aron makasinati sa mga katawhan. Tungod kay si Jesus nakasinati sa atong mga naagi-an nahimo siyang pinaka maayo na mahuhukom. Hukman ni Jesus ang matag tawo basi sa mga tinudlo-an na nadawat niya gikan sa iyang amahan, sama sa pag-sunod niya niini!

Kinahanglan nga hinumduman nga ang bugtong paagi nga kini nga pagkamatarong sa paghukom makab-ot lamang kung si Jesus tinuod nga nagpakatawo ug nagpuyo isip usa ka tawo nga sama kanato sa tanang paagi.

UNSA MAN ANG KA-IMPORTANSYA SA KINING INCARNATION?

Samtang gitapos nato ang atong pagtuon mahitungod sa yutan-ong bahin ni jesus, atong balikan ang mga nag-unang punto nga atong nakat-unan mahitungod sa pagpakatawo.

  1. Tungod kay si Jesus mikanaog ug nag-pakatawo, atong makita nga adunay bili ang kinabuhi sa tawo. Kinahanglan atong hinumdoman nga boluntaryo niyang gibiyaan ang iyang komportable nga posisyon sa langit aron siya makaanhi ug makaluwas kita gikan sa pagkupot ni Satanas. Ang kamatuoran nga gibuhat kini ni Jesus, kini nagpasabot nga kita adunay bili alang kaniya!
  2. Si Jesus nahimong usa ka tawo nga naghatag kanato sa hingpit nga panig-ingnan kung unsa dapat ang atong kinabuhi. Kung sundogon nato ang iyang kinabuhi, mas masuod kita sa Amahan. Si Jesus mianhi ug gipakita kanato nga ang Kristiyanismo dili usa ka butang nga atong itugyan ang atong kaugalingon o sakup kita niini, kini usa ka pamaagi sa pagkinabuhi!
  3. Ang pagkatawo ni Jesus naghatag kanato sa ehemplo sa pag-paubos sa atong kaugalingon. Huna-hunaa kini, ang atong Diyos dako ang iyang gi-sakripisyo alang sa mga dili takus nga modawat niini. Kung iya kining nabuhat kini ni Jesus, mahimo usab kini nato!
  4. Kinahanglan ni Jesus nga mahimong tawo aron makab-ot ang usa ka makahuloganon nga kadaugan batok ni Satanas. Aron malikayan ang bisan unsa nga mga reklamo ug mga akusasyon, gipildi sa Diyos si Satanas gikan sa usa ka posisyon nga kahuyang sa gahom. Ang resulta mao ang kadaugan nga giawit sa mga Anghel sa langit!
  5. Gikinahanglan nga mapakatawo si Jesus alang sa kaluwasan sa mga sala sa tawo. Kinahanglan siyang mamatay, ug aron mahitabo kini, si Jesus kinahanglan nga mahimong usa ka tawo!
  6. Si Jesus nahimong tawo ug nakabaton siya sa bililhong kasinatian isip usa ka tawo. Kini nag-andam kaniya alang sa iyang papel ingon nga atong maloloy-on ug matinud-anon nga labaw nga pari. Ang iyang kasinatian nakatabang usab kaniya nga mas masabtan ang atong mga pakigbisog ug sa pagsiguro sa patas nga paghukom. Walay usa nga makahimo sa pag ingon nga ang Diyos wala masayud kung unsa kini nga mahimong usa ka tawo!