Jesus: Ang Tawo sa Biblia

Pasiuna

Maayong adlaw!

Kining klaseha adunay 12 ka leksyon ug gidisinyo kini para mag-edukar, magpahibaw, ug magdasig sa mga tawo para mamahimong mas aktibo sila sa pagkat-on sa pulong sa Diyos. Makatabang kining klaseha sa pagkat-on sa mga mahinungdanong mga butang bahin sa Diyos Amahan ug sa Biblia, unya sa samang higayon makakat-on ka sa maki-angayon nga pagtuon sa Biblia.

Usa sa mga rason kung nganung importanti kayo kini nga kurso tungod kay atong tutukan pag-ayo ang mga paagi sa pag-tuon sa Biblia ilabina nga adunay daghan mga grupo karon nga naga-angkon nga sila mga Kristohanon pero kada usa kanila adunay ilang kaugalingong mga doktrina. Sa kadaghan sa relihiyon karon usahay malibog nata kung kinsa ang sakto ug kinsa ang sayop.

Human sa introduksyon sa unang leksyon, ikaw magsugod na sa pag-tuon. Taga-an ka ug bulohaton sa pag-pangita, pag-basa, ug sa paghuna-huna sa mga nagkalain-lain nga mga bersikulo nga pagabasahon sa Biblia. Tun-i ang matag leksyon pag-ayo, ug siguradoha nga imong basahon ang basahonon pag-ayo1. Uban leksyon adunay dugang nga buluhaton. Kung makakita ka ani nga simbolo:
Palihug ug hunong sa pag-basa sa mga dugang nga materyal ani nga dapit ug buhata imong buluhaton usa ka mopadayun sa pagbasa sa uban.

Sa higayon nga kamo nakakumpleto sa pagtrabaho sa tanan nga materyal alang sa leksyon kamo unya mopadayon sa pag-tubag sa mga pangutana nga makita sa katapusan sa matag leksyon. Basaha ang matag pangutana pag-ayo ug huna-hunaa ang tanan nga saktung tubag sa pangutana. Ibotang ang imong tubag sa papel kung mahuman na kamo sa pag-tubag sa maong pagtuon. Ipadala o ipakita ang imong tubag aron ma-tsekan ug ma-tali ang imong husto nga tubag ug kung maka-abot kini og 70% nagpasabot kini nga imong nakumpleto ang gikinahanglan para makapadayun sa mga sunod nga leksyon, pero gawas niana ang pinaka importante kay makakat-on ka sa pag-tuon sa imong Biblia.

Sa matag higayon nga kung naa kay pangutana mahitungod sa klase o leksyon ayaw kauwaw sa pagpangutana kay among buhaton ang among makaya sa pagtubag sa maong pangotana. (info@biblestudycenter.net) Usa pa kung adona kay kaila nga interesado nga moapil sa kini nga pagtuon, pwede nimo siyang hagdon nga mobisita niini nga website o kung dili man gani pwede sad mi imong taga-an sa ilang pangalan o mailing/e-mail address ug ikalipay kaayo namo nga magpareserba kanila ug luna sa among sunod nga sesyon sa LIBRENG mga klase sa Bible Study Center.

Ingon usa ka katapusan nga paghunahuna niini sa dili ka pa magsugod, kining klaseha sa pagtuon kay LIBRE ug WALAY BAYAD, dili ka kinahanglan magbayad og tuition sa pag-tuon ug dili kami mokolekta og bayad. Ang amo lang gipangayo kaninyo kay ang INYUNG PAGGAHIN SA ORAS sa pag-tuon sa Biblia. Hina-ut nga malingaw kamo sa pagkat-on sa pulong sa Diyos.

Adto na sa Leksyon 1

Mga Footnote

1 NOTE: Gawas kung giingon, ang mga bersikulo sa Biblia nga anaa sa materyal sa leksyon naggikan sa Ang Pulong sa Diyos.