Palihug basaha ang materyal sa leksyon sa ubos ug tubaga ang mga pangutana alang sa leksyon. Ayaw kalimti nga ilakip ang imong impormasyon sa pagkontak aron among marepaso ang imong mga tubag ug matubag ang imong mga komento o pangutana. Kon makahimo ka og labing menos 60%, makapadayon ka sa sunod nga leksyon. Kung dili, palihug ribyuha ang materyal ug sulayi pag-usab. Kinahanglan nimo nga mag-average labing menos 70% aron makapasar sa kurso. Makontak ka namo pinaagi sa email sulod sa pipila ka adlaw sa pagkadawat sa imong mga tubag.

Adto sa mga pagutana
(Use the English Version)

Jesus: Ang Tawo sa Biblia

Leksyon 4

Unsa-On Pagtuon Sa Biblia – PART 2

Hina-ut nga nalingaw ka sa atong mga klase, ug naka diskobre sa mga tubag sa uban nimong mga pangutana nga naa sa imong huna-huna. Siguro naka matikod ka nga nakasusi nata ug daghan nga mga bersikulo sa Biblia ug kining mga bersikuloha naghatag nato ug mga puntos o ideya sa atong mga nakita. Nagtuo kami nga ang 2 Timoteo 3:16-17 tinuod ug gihatag kini sa Diyos diri nato isip giya kanato sa pag-pangita sa tubag sa atong mga pangutana. Dugang pa niana, kami nagtuo nga kini usa ka kompleto nga giya alang sa pagpangita sa tanan nga kasayuran nga atong gikinahanglan sa Biblia aron adunay malipayon ug mabungahon nga relasyon kita ngadto sa Dios. Bisan pa niana, aron makabaton niining matang sa relasyon, kinahanglan nato tun-an ang Biblia sa husto nga paagi.

Sa atong niaging leksyon, nagstorya kita bahin sa mga giya sa pagtuon sa Biblia. Sa atong nabantayan usa ka dako nga butang sa pagtuon sa Biblia kay ang komon nga pagpanabot o sa Iningles kay "common sense". Imo usab makita nga ang pag-tuon sa Biblia nahisama rapud sa pagtuon sa lain nga hilisgutan. Ang kalahi-an sa pagtuon og Chemistry ug sa Biblia kay DILI ang proseso sa pag-tuon kung dili ang Chemistry naggikan sa tawo samtang ang Biblia kay gikan sa Diyos. Ang pagtuon naglakip sa pagpangita sa impormasyon ug sa pagsabut niini sa sakto nga konteksto o sitwasyon.

Mabuhat Ni Nimo Kining klase Sa Pagtuon Sa Biblia Sa imong Kaugalingon

Sa unang pagtan-aw nimo niini nga klase sa pagtuon sa Biblia kay sayon, pero dapat natong sabton nga dili kaayo ni siya ingon-ana ka sayon. Sa atong miaging leksyon usa sa atong ilustrasyon naglakip sa modelo sa pag-gamit sa (10) napulo ka bersikulo. Sa pagkatinuod naay mga hilisgutan nga naglakip sa pag-tanaw sa daghan kaayong mga bersikulo ug daghanag uras ang gikinahanglan sa paghunahuna. Imong makita nga ang labing lisod nga butang sa pagtuon sa Biblia kay oras! Pero kung andam ka mogahin og oras, ang ganti mahimong usa ka hugot nga pagtuo nga imong NASABTAN, hinaut nga kining klaseha nga ganti MAKADASIG nimo sa pagtuon sa Biblia para sa imong kaugalingon. Aron sa pagtabang kanimo nga makakita sa among gipasabot bahin sa pagtuon sa Biblia, amo kamung dalhon sa usa ka matang sa pagtuon nga mogamit sa tanan natong mga nakat-unan o ideya sa pagtuon sa Biblia.

Naay Tawo Nga Giatake… Ug Dapat Nimong Pangitaon Kung Kinsa Ang Nagatake!

Sa panahon sa kataposang adlaw ni Jesus, naapil siya sa usa ka insidente, ug kini nahisulat sa upat (4) ka libro sa Biblia sa Bag-ung Kasabotan. Sa imong madiskobrehan, kada libro naay ginagmay nga detalye pero walay usa ka libro nga nag-kupot sa tanan detalye. Sa pagtuon sa paghiusa sa tanan detalye atong makita ang tibuok nga hulagway ug kasinatian kon sa unsang paagi ang pagtuon sa Biblia makatabang kanato.

Sa dili pa kita magsugod sa atong pag-pangita o pagtuon sa Biblia, tagda kining mobo ug espesyal nga pasidaan. Kasagaran, ang matang sa Biblia nga atong gigamit ang moderterminar sa gidaghanon sa pagsabut nga atong makuha gikan sa atong pagtuon. Naay mga Biblia nga dali ra masabtan kompara sa uban, samtang ang uban kay mas tukma kompara sa uban. Dapat imong paningkamotan nga makabaton ug Biblia nga dali sabton ug sa samang higayon tukma sa orihinal nga kasulatan, kay kung naa kay Biblia nga lisod nga sabton unya dili pajud tukma sa orihinal nga kasulatan sigurado nga maglisud jud ka sa pagtuon sa mga pulong nga anaa sa maong klase sa Biblia.

Kini nga pagtuon gidesinyo alang sa Ang Pulong sa Diyos nga klase sa hubad sa Biblia. Tungod kay kini nga klase sa Biblia dili kaayo ilado sa karon, gihatagan ka namo sa teksto sa Ang Pulong sa Diyos sa upat nga mga bersikulo sa insidente nga atong gamiton sa atong sumbanan nga pagtuon. Palihug basaha ug itandi kini pag-ayo sa dili pa ikaw mopadayon sa nahabilin nga leksyon.

1. Sumala sa gisulat ni Mateo

Mateo 26:46-52 46 Tana! Tan-awa, ania na ang tawo nga magluib kanako.” 47 Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa 12 ka mga apostoles. Uban kaniya ang daghang mga tawo nga nagdala ug mga espada ug mga bunal. Gisugo sila sa kadagkoan sa mga pari ug pangulo sa mga Judio. 48 Nakigsabot nang daan ang maluibon nga si Judas sa mga modakop kang Jesus kon unsa ang iyang buhaton nga timailhan: “Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpa ninyo siya.” 49 Busa sa pag-abot ni Judas, midiretso siya ngadto kang Jesus ug miingon, “Magtutudlo, maayong gabii.” Ug gihagkan niya siya. 50 Miingon si Jesus kaniya, “Higala, sige, buhata na kon unsa ang imong gianhi dinhi.” Giduol nila si Jesus ug gidakop. 51 Usa sa mga kauban ni Jesus miibot sa iyang espada ug gitigbas niya ang sulugoon sa pangulong pari ug naputol ang dalunggan niini. 52 Miingon si Jesus kaniya, “Ibalik sa sakoban ang imong espada! Ang mogamit ug espada sa espada usab mamatay.

2. Sumala sa gisulat ni Marcos

Marcos 14:44-49 44 Nakigsabot nang daan ang maluibon nga si Judas sa mga modakop kang Jesus kon unsa ang iyang buhaton nga timailhan: “Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpa ninyo siya ug dad-a nga binantayan gayod ug maayo.” 45 Busa sa pag-abot ni Judas, midiretso siya ngadto kang Jesus ug miingon, “Magtutudlo!” Ug gihagkan niya siya. 46 Ug gidakop nila si Jesus. 47 Apan may usa sa mga kauban ni Jesus nga miibot sa iyang espada ug gitigbas niya ang sulugoon sa pangulong pari ug naputol ang dalunggan niini. 48 Miingon si Jesus sa mga nagdakop kaniya, “Tulisan ba ako nga kinahanglan gayod nga magdala pa kamog mga espada ug mga bunal sa pagdakop kanako? 49 Adlaw-adlaw didto ako sa templo nga nagatudlo ug didto usab kamo apan wala ninyo ako dakpa. Apan kinahanglan nga mahitabo kini aron matuman ang mga nahisulat sa Kasulatan mahitungod kanako.”

3. Sumala sa gisulat ni Lucas

Lucas 22:47-51 47 Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot ang daghang mga tawo. Si Judas nga usa sa 12 ka apostoles ang nagauna kanila. Miduol si Judas kang Jesus ug mihalok kaniya. 48 Miingon si Jesus kaniya, “Judas, budhian mo ba ako nga Anak sa Tawo pinaagi sa usa ka halok?” 49 Sa dihang nakita sa mga kauban ni Jesus nga morag may mahitabo na kaniya, miingon sila, “Ginoo, panigbason ba namo sila?” 50 Ug gitigbas sa usa kanila ang sulugoon sa pangulong pari, ug naputol ang tuong dalunggan niini. 51 Apan miingon si Jesus kanila, “Husto na kana!” Unya gibalik ni Jesus ang naputol nga dalunggan ug naayo.

4. Sumala sa gisulat ni Juan

Juan 18:3-11 3 Busa miadto didto si Judas dala ang mga sundalo nga Romanhon apil ang mga guwardya sa templo nga gisugo sa mga kadagkoan sa mga pari ug sa mga Pariseo. May dala sila nga mga sulo, ug mga parol, ug mga armas. 4 Nahibalo si Jesus sa tanan nga mahitabo kaniya, busa gisugat niya sila ug nangutana, “Kinsa ba ang inyong gipangita?” 5 Mitubag sila, “Si Jesus nga taga-Nazaret.” Miingon si Jesus kanila, “Ako si Jesus.” Si Judas, nga nagluib kaniya, didto usab nagtindog kauban sa mga tawo nga nangita kang Jesus. 6 Pag-ingon ni Jesus nga siya mao ang ilang gipangita, misibog sila ug nangatumba sa yuta. 7 Gipangutana sila pag-usab ni Jesus kon kinsa gayod ang ilang gipangita. Miingon sila pag-usab, “Si Jesus nga taga-Nazaret.” 8 Miingon si Jesus kanila, “Dili ba giingnan ko na man kamo nga ako si Jesus? Busa kon ako gayod ang inyong gipangita, pasagdi lang ninyo nga mamiya kining akong mga kauban.” 9 (Gisulti kini niya aron matuman ang iyang giingon sa Amahan, “Wala gayoy mawala bisan usa sa imong gihatag kanako.”) 10 Karon, kini si Simon Pedro may dalang espada. Giibot niya kini ug gitigbas ang sulugoon sa pangulong pari, ug naputol ang tuong dalunggan niini. Ang ngalan niining sulugoon mao si Malco. 11 Miingon si Jesus kang Pedro, “Ibalik sa sakoban ang imong espada. Nagahuna-huna ka ba nga dili ko pagaantuson ang mga ipaantos sa Amahan kanako?”

Ang mga bersikulo nga atong tun-an kay Mateo 26:51, Marcos 14:47, Lukas 22:50 ug Juan 18:10 (makita nimo kining mga bersikuloha sa ibabao nga masbaga nga pagkasulat). Naghatag kami sa uban nga mga bersikulo aron nga kamo makahimo sa pagtan-aw sa konteksto. Basaha ang matag bersikulo pag-ayo. Ang tanang upat ka bersikulo nag-ingon ba sa samang mga butang? Diba wala? Pero nag-hisgut sila sa pipila ka manag-sama nga mga detalye, kada bersikulo adonay indibidwal nga impormasyon. Ang labing importanting butang nga mamatikdan nimo nga wala sa upat ka bersikulo ang naglakip sa kumpleto nga detalye sa panghitabo aron nga mabuhat kita sa katapusan nga konklusyon mahitungod sa kon unsa ang nahitabo sa gabii nga sa diha nga si Jesus gidakop. Para makuha ang katibuk-ang estorya, dapat natong ipunon o usahon ang tanang mga detalye.

Dili tanan detalye niini nga pagtuon sayun sabton tungod sa pinulongan nga gigamit o basin lalum kaayo ang mga pulong gigamit sa matag bersikulo. Ang pagtan-aw sa usa ka diksyonaryo aron sa pagpamatuod nga kini ang husto nga pagsabot sa pulong nga gigamit sa bersikulo nga wala nimo masabtan.

Ang labing maayo nga paagi aron mas sayun ang imong pagtuon sa Biblia mao ang pagsulat sa mga detalye nga kinahanglan nga malista. (Adunay gigahin nga lugar nga imong kasulatan sa detalye usa ka tsart sa ubos.) Ang imong buluhaton mao ang pagbasa sa matag bersikulo gikan sa Ang Pulong sa Diyos (mabasa pud sa ibabaw). Pagkahuman makit-an nimo nga adunay mga pangutana sa ibabaw nga bahin sa mga kahon sa tsart. Gamit ang mga detalye nga gihatag sa konteksto sa matag bersikulo, isulat ang mga tubag sa gigahin nga kahon ubos sa mga pangutana alang sa matag bersikulo sa pagtuon. Mahimong nga mobu kung pusible, ang tubag sa kung unsa ang imong natala sa matag kahon. Siguruha nga ang mga detalye nga imong gisulat mao ang tinuod nga giingon sa bersikulo. Isulat kung unsa ang tinuod nga giingon, dili kung unsa sa imong gihunahuna ang giingon niini! Sulayi kini! Dili kini lisud.

Stop

PALIHUG UG HUNONG diri, UG BUHATA imong BULUHATONON PARA SA KINI NGA LEKSYON. Paghuman nimo og buhat, pwede kanang mobalik diring dapita.

Adunay usa ka maayong butang nga atong huna-hunaonon. Samtang naghuna-huna kita sa istorya ni Malco, kung sa bisan unsa nga rason wala nato makita ang bersikulo sa John 18:10? Ang atong basihan lamang mao ang unang tulo ka besikulo. Unsa man ang kalahian sa atong nasabtan sa atong pagtuon? Ang dakong kalainan kay dili nato mahibaloan kung kinsa ang nag-atake. Mahibal-an nato nga ang nag-atake kabahin sa grupo nga kauban ni Jesus apan dili nato mahibaloan ang iyang ngalan. Naghimo kini'g gawang sa atong kasayuran sa istorya. Sa kakulangan sa derikta nga ebidensya, atong dali nga pangagpas nga ang nag-atake kay si Juan, tungod kay ang mga dokumento ug nahisulat sa Biblia nga si Juan usa ka suod nga higala ni Jesus ug sigurado nga mahimo niya kini aron matabangan ang iyang suod nga higala! Makatarunganon jud kaayo nga ang mulowas ni Jesus kay usa ka suod nga higala. Si Juan usa ka maayo jud kaayo nga pagpili!

Namatikdan ba nimo kung unsa ka MAAYO ang tanan tingog sa makatarunganon nga pagrason? Si Jesus ug Juan adunay suod nga panaghigalaay... Ang higala nga nagdepensa sa iyang higala makatarunganon kaayo... Bisan pa niana, NAHIBALO kita nga kini nga pag-angkon sayup! Ang nahabilin nga piraso sa ebidensya (Juan 18:10) tin-aw nga nagsulti nga si Pedro ug dili si Juan ang nag-atake sa sulugoon sa Pangulong Pari! Hunahunaa kung unsa ka importanti ang kasayuran gikan lamang sa usa ka bersikulo! Mao kini kung ngano nga dili kita makalat-ang sa bisan unsang bersikulo sa lista.

Unsa kaha kung ang hilisgutan nga atong gitun-an dinhi mao ang "kaluwasan sa tawo gikan sa sala" imbis nga "dalunggan ni Malchus"? Ang pagbiya sa mga detalye sa bisan usa ka bersikulo mahimo’g nagpasabut sa kalainan tali sa paggasto sa kahangturan sa langit o sa impyerno! Mao kini ang hinungdan kung nganong importanti kaayo nga sulayan ang pagkuha sa TANAN nga mga detalye sa dili pa maghimo sa BISAN UNSANG konklusyon o nasabtan.

Ang pagtuon sa Biblia dili lang kay pag-pangita ug usa o duha ka bersikulo unya maghimo dayon sa konklusyon. Ang pag-tuon sa Biblia kay ang pagbuhat ug konklusyon basi sa tanan impormasyon!

Hinaut nga nakumpleto nimo ang imong buluhaton ug mas-nasabtan nimo unsaon pagtuon ang Biblia. Ang labing importanting butang nga hinumduman kay 1) ang pagbutang sa matag bersikulo diha sa iyang husto nga konteksto, 2) Pagbuhat sa konklusyon gamit ang tanang detalye ug impormasyon. Kapakyasan sa pag-buhat ani moresulta ug sayop nga konklusyon ug kulang nga detalye nga makapapugos nimo nga maghatag sa imuhang KAUGALINGOG OPINYON. Tingali ang labing dakong kalisdanan sa pagtuon sa Biblia kay ang 1) Pagpangita sa tanan nga mga bersikulo nga gikinahanlan sa atong pagtuon, 2) pagpangita sa oras sa pag-tanaw ug pagtuon sa tanan bersikulo sa saktung pama-agi. Ang pagpangita sa lista sa mga bersikulo nga gikinahanlan kay mabuhat gamit ang mga libro sama sa Congcordance1 ug uban pang mga gamit sa pagtuon. Ang pagpangita sa igong uras sa pagtrabaho sa konteksto ug paghunahuna pag-ayo sa nasabtan kay mao ang makahatag kanato sa dakong hagit. IKAW ang magbout kung unsa ka dako ang prayoridad nga imong ihatag sa pag-katun ug pagsabot sa kung unsa ang kamatuoran.

Hunahunaa Kining Mga Butanga...

Dili kini lisod sabton nga ang usa ka bersikulo wala naglakip sa tanang impormasyon nga atong gikinahanglan sa atong pag-tuon ug pag-buhat sa konklusyon. Atong timan-an nga ang Biblia wala gihan-ay sumala sa atong gusto nga tun-an o gihisgutan. Gisulat kini sama sa pagsulat sa usa ka kasaysayan ug dili tanan impormasyon makita nimo sa unang pagbasa. Tungod kay nagpadayag ang Diyos sa mga detalye sa paglabay-labay sa panahon maung gikinahalan nato nga tan-awon tanang detalye ug impormasyon usa magbuhat sa konklusyon. Maong gikinahanglan nato tan-awon ang halapad nga konteksto sa Biblia sa matag hilisgutan nga atong tun-an para dili kulang atong konklusyon ug pagsabot sa mga butang nga gipadayag sa Diyos.

Laing konsiderasyon nga atong hunahuna-on kay ang mga libro sa Biblia mga sulat kini nga pinadala ngadto para sa mga tawo aron matabangan sila sa ilang mga problema. Sa panahong nagsulat ang mga manunulat sa libro kahibaw sila nga ang mga makadawat sa sulat aduna nay ideya sa ilang mga gipangsulat. Apan wala kita nahibalo kung unsa kining mga butanga. Dili kita makahimo, busa, dili kita pwede magbuot-buot kung unsay pasabot sa pulong nga atong nabasa sa Biblia. Kung ato kining ibutang sa usa ka pormula mao ni ang resulta.

(Ang nahibaw-an sa mga magbabasa)+(unsa ang gisulti sa manunulat)=(Ang Kompletong pagpasabut sa Diyos)

Mao kina ang hinungdan nga ang pagtuon sa Biblia kay buhaton sa maampingon nga pamaagi. Ayaw kalimti ang mga nag-unang punto nga atong nakat-onan nga mao ang atong pundasyon sa atong pag-tuon! Palihug pagtanaw balik sa 2 Timoteo 3:16-17 ug basaha kini. Sa tanan nga atong nakita niini nga leksyon tingali imong nasabtan nganung ni-ingon kami nga mao kini ang pinaka imortanti nga pulong sa tibuok Biblia! Hinundomi permi nga ang Biblia 1) Gikan sa Diyos 2) mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, pagtul-id sa sayop, sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. 3) aron nga ang tawo nga nag-alagad sa Diyos maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat.

Opinyon KONTRA SA Pag-Sabot

Palihug sa pagpakli balik sa 2 Pedro 1:20-21. Usa kini ka importanti nga bersikulo sa leksyon 2 tungod kay mao ni ang bersikulo nga nag-tudlo kanato kung GIUNSA pagabot sa mensahe sa Diyos ngadto sa hunahuna sa mga tawo nga maoy nagsangyaw ug nagsulat sa Biblia para kaniya. Naka hinumdom paba ka sa tsart? Adunay pay laing punto nga may kalabutan sa kung unsaon nato pagtuon ang Biblia.

Diyos
Down arrow
Balaang Espirito
Down arrow
Ang Katawhan
Down arrow
Ang Biblia

Sa bersikulo 20, Ang magsusulat nagsulti sa mga magbabasa sa “PAGSABUT” nga walay kasulatan nga nagikan sa kaugalingon nga “OPINYON” sa Propeta. Kini nagdala sa usa ka labing importanti nga punto sa pagtuon sa Biblia nga dapat nato ikonsiderar! Kini nga punto nasulat sulod sa nga mga pulong sa bersikulo nga gibasa nato sa ibabaw; Mao kana ang PAGSABOT ug OPINYON! Hunahunaa pag-ayo sa makadiyot kung unsa ang gipasabut niining duha ka mga pulong. Sa unsang paagi sila parehas ug unsa ang ilang kalainan? Samtang silang duha nagdala sa ideya sa pagbaton sa kahibalo o kaalam, pero lahi kaayo sila sa paagi sa pagproseso sa hunahuna tawo ug sa paagi sa pagpasa niini nga kaalam.

OPINYON, nagtugot sa usa ka tawo sa kagawasan sa pagtimbang-timbang sa usa ka butang sumala sa iyang kaugalingon nga huna-huna ug pagpasa ngadto sa uban tawo. Kung ato kining gamiton ug tugotan ang matag usa ka tawo nga maghatag sa ilang opinyon sa Biblia dili ba lahi-lahi ang matag opinyon sa tagsa-tagsang nga mga tawo kay kitang tanan lahi-lahi og opinyon ug lahi-lahi atong pagtan-aw sa mga butang. Ang pag pangita sa bug-os nga kamatuoran kay lisod kaayo makaplagan tungod kay lahi-lahi ang opinyon sa matag tawo ug matintal kita sa pagtuo kung kang kinsang opinyon ang naghatag sa kamatuoran. Ang kamatuoran lahi-lahi sa matag tawo!

Ang PAGSABOT wala mahisama sa opinyon. Ang pagsabot mao ang pagdawat sa usa ka komon nga katin-awan nga gihatag pinaagi sa usa ka tawo nga gihatagan og awtoridad sa maong butang. Walay opinyon o interpretasyon sa pasabot tungod kay ang pagsabut nagdawat sa mga konklusyon nga gisusi ug gipasabut sa may awtoridad. Kung ato kining gamiton nga ideya ngadto sa usa ka grupo sa indibidwal busa adona sila'y usa ka komon nga pagtuo tungod kay silang tanan modawat sa usa ka pagsusi ug konklusyon nga gihimo sa usa ka inila nga awtoridad. Ang kamatuoran mahimong pareho sa tanan tungod kay silang tanan nasayud sa parehas nga butang ug nagdawat niini isip "KAMATUORAN"!

Ang punto nga amung gipasabot kay sama sa gisulat ni Pedro. Ang PAGSABOT kay moresulta sa panaghiusa samtang ang OPINYON kay moresulta sa panagbahin-bahin. Dili para kanato nga magbuhat og ato-ang personal nga opinyon sa Biblia tungod kay walay pulong sa Biblia nga naggikan sa opinyon sa usa sa nagsulat niini. Gipasabot ni Pedro ang mga tawo nga gigamit sa Diyos isip instrument sa pagsulat ug pagsulti sa mga pulong nga ganahan ipadayag sa Diyos sa mga katawhan. Busa, ang atong buluhaton karon kay ang pagbasa sa messahe nga ilang gisulat ug sa PAGSABOT niini ug DILI ang atong INTERPRETASYON!

Adunay pipila ka mga tawo nga nagsugyot nga ang kalahian sa PAGSABOT ug INTERPRETASYON kay gamay ra kaayo ug dili kita dapat mabalaka niining mga butanga. Kung ato hisgutan kini nga posibilidad atong balikan ang atong pagtuon sa dalonggan ni Malchus. Hinundomi kung nihunong kita sa atong pagpangita sa Mateo,Marko ug Lukas lang dili kumpleto ang detalye. Tingali ang panan-aw sa uban diri nato kay kita "mga eksperto o hanas" sa kini nga butang, apan, hunahunaa nga gihangyo ka sa paghatag usa ka leksyon sa usa ka grupo sa mga tawo bahin sa pangutana, "Kinsa ang nag-atake ni Malchus?" unsa ang imong isulti? Tungod kay wala nimo gitan-aw ang gisulti ni Juan busa unsaon nimo pagkahibalo nga si Simon Pedro diay ang nag-ataki? Kay wala man gipadayag ang kamatuoran mao nga kinahanglan ka maghimo sa usa ka panagna ug ihatag ang imong mga paghubad; Ang imong OPINYON! Karon posebli nga nagahin ka sa imong oras sa paghunahuna sa mga butang sa maampingon nga pinaagi ug tingali giisip ka sa mga tawo nga usa ka eksperto niini nga butang, apan tingali imong gisulti nga, “Nagtuo ako nga si Juan ang nag-ataki, tungod kay ang natala sa Biblia nagpakita nga siya suod kaayo nga higala ni Jesus ug dili nako makita kung giunsa ni Juan nga nagtindog ra samtang ang iyang labing suod nga higala gidakup ug gipalayo kanila! Si JUAN jud ang nag-ataki! Sama sa among giingon kaniadto, bisan kung kini nga kasayuran morag makapakombinsir kaayo apan kini magpabilin nga SAYUP! Dili kinahanglan nato hubaron, ipamasin, o tagna-tagnaon kini tungod kay ang tubag gihatag pinaagi sa mga ebidensya.

Mao kini ang paagi sa pagtuon sa mga hilisgutan nga makita sa Biblia. Tanan impormasyon nga ihatag sa Diyos diri kanato kay makita lang sa Biblia. Kinahanglan nga kita adunay pasinsya ug didikasyon sa pag-pangita sa mga impormasyon ug tiponon kining mga impormasyona sa makatarunganon nga pamaagi, ug sa sakto nga konteksto sa matag bersikulo! Atong timan-an permi nga kahibalo ang Diyos kung unsa ang iyang ganahang ipaabot nato, ug iya kining gipasulat diri kanato para atong tun-an ug sabton. Ang atong buluhaton mao ang pagsabot ug pagsunod sa kung unsa ang gisugo niya diri kanato.

Kung ang matag usa gitugutan sa pagsunod sa ilang kaugalingon nga mga interpretasyon sa dihang mobasa sila sa Biblia unya sa usang paagi man nga adunay pagkahiusa sa pagtuo? Kung ang mga tawo nagbuhat lang sa KUNG UNSAY ILANG GIHUNAHUNA nga gisulti sa Diyos, kaysa sa pagbuhat sa kung UNSA GAYUD ang gisulti sa Diyos, busa ang panaghiusa dili makab-ot tungod kay lahi-lahi ang matag tawo sa ilang paghuna-huna, gibati, ug panglantaw. Ang mahitabo kay ang mga tawo nga susama sa opinyon kay magtapok ug magtukod og simbahan! Sa pagkatinuod mao kini ang nahitabo sa atong kalibutan karon nga adunay daghang nagkalain-lain nga grupo nga usa ra dapat.

Karon, ang "mga pagbati" nahimong usa ka sagad nga paagi alang sa mga tawo sa pag-ila sa "kamatuoran", ug sa daghang mga higayon, kung ang duha ka mga tawo dili magkasinabot sa ilang relihiyon, usahay makadungog ka, “Imuha ranang interpretasyon!”, nga gigamit nga rason sa dili pag-dawat sa kamatuoran. Makaguol gyud kini.

Sa panahon ni Jesus, adunay mga tawo nga nagpamati nga sigurado nga ang ilang hugot nga pagtuo sa Diyos husto ug gihukman ni Jesus ang kadaghanan niining mga tawhana tungod kay, ang tinuod-anay nga nahitabo, ang ilang pagtuo gibasi sa ilang kaugalingon nga interpretasyon ug dili sa kung unsa gyud ang gisulti sa Diyos! Sa Marcos 7:6-8, nakig istorya si Jesus sa mga pangulo sa relihiyon atong mga panahona. Unsa man ang iyang gisulti ngadto kanila? Ingon si Jesus nga ang buhat sa ilang debosyon kay walay pulos sa Diyos tungod kay ilang gipulihan ang pulong sa Diyos sa ilahang kaugalingong opinyon ug tradisyon. Bisan pa og magbuhat kita'g mga maayong mga butang pero kung ato kining gibasi sa atong kaugalingong pagtuo ug interpretasyon, wala gihapon kita nagtuman sa kagustoan sa Diyos.2

Nganong Dili Pwede Giyahan Sa Tawo Ang Iyang Kaugalingon?

Ang yano nga kamatuoran mao nga ang tawo wala’y kapabilidad sa paggiya sa iyang kaugalingon sa mga pamaagi sa Diyos! Kini nga ideya nahisgutan og balik-balik sa duha ka kasabotan sa Biblia. Tingali ang pinaka maayong naghisgut ani kay makita sa Isaias 55:6-9. Palihug sa paghunong ug basaha kini nga bersikulo. Ang Diyos mismo ang nag-ingon nga ang pamaagi sa iyang panghunahuna ug ang panghunahuna sa tawo kay dako kaayo og kalahian. Ang mga butang nga ganahan o dili ganahan sa Diyos kay dili parihas sa atong ganahan ug dili ganahan, sa mga butang nga panan-aw nato sakto kay naay posibilidad nga sayop sa mata sa Diyos!

Kini nga ideya makita usab sa Panultihon 14:12. Tungod kay ang tawo wala nahibalo, pinaagi gawi, kung unsa ang gusto sa Diyos nga buhaton nila unya si bisan kinsa nga tawo nga nagpili sa paggiya sa iyang kaugalingon kinahanglan nga mangagpas, "tawhanon nga pangatarungan" o magtag-an sa paghimog mga desisyon. Kini mao ang gitawag nga Interpretasyon! Busa, ang tawo dili makahukom sa kamatuoran sa relihiyon pinaagi sa kung unsa ang iyang rason nga iyang gihunahuna nga HUSTO ug unya sa bisan unsang maayo nga pagbati sa iyang kasingkasing ingon nga kini iyang nabuhat! SA MATA SA DIYOS, kanang makatarunganon nga paagi, nga gibati nga husto, mahimong ang sayop nga paagi!

Laing punto nga atong hunahuna-on kay makita sa Jeremias 10:23. Dinhi makita nato usab ang ideya nga ang tawo wala’y kapabilidad sa paggiya sa iyang kaugalingon ug busa kinahanglan nga mosalig ngadto sa Diyos aron molahotay.

Kung magpadayon kita sa Bag-ong Kasabutan, atong gihapon makita ang samang punto. Palihug hatagi og panahon sa pagtan-aw sa bersikulo nga atong natun-an sa miaging mga leksyon gikan sa Mateo 7:21-23. Hinumdumi kung giunsa pagpasbot ni Jesus nga posible alang sa usa ka tawo nga MAGBUHAT sa "maayong mga butang", nga tinuud-anay nga NAGTUO nga sila nagbuhat sa husto, nga NAG-ANGKON nga si Jesus mao ang Ginoo, bisan pa gani sa pagbaton sa bisan unsang milagrosong gahum, UG UNYA NAHISALAAG GIHAPON. Ang problema niini dili mahitungod sa kapabilidad sa tawo nga maka-buhat o dili maka-buhat og mga maayong butang. Iyang ganahang ipasabot nga gikinahanglan sa tawo nga pangita-un, sabton, ug sundon ang “kabubut-on sa Diyos.” Ang Amahan lamang ang awtoridad ug, busa, ang mga tawo dili makahukom alang sa ilang kaugalingon kung unsa ang ilang gihunahuna nga husto o sayup, o, kung unsa ang ilang gihunahuna nga kinahanglan o dili dapat buhaton. Hinuon, ang matag tawo kinahanglan magsalig sa hingpit sa kung unsa ang giingon sa Diyos sa Biblia, sabton kung unsa ang giingon sa Diyos, ug dayon buhaton kung unsa ang giingon sa Diyos!3

Laing rason nga dili dapat magbasi ang tawo sa iyang kaugalingong opinyon kay makita sa 1 Corinto 2:11-12. Unsay gisulti niini? Kining bersikulo naga-ingon sa punto nga walay nakahibalo sa panghunahuna sa Diyos ug sa samang higayon walay usa ka tawo nga nakahibaw sa kung unsay gihunahuna sa laing tawo. Tungod kay dili nato mabasa ang hunahuna sa Diyos unya ang bugtong paagi nga mahibal-an nato ang iyang kabubut-on mao ang pagpamati og maayo sa iyang gisulti kanato.

Alang sa katapusang punto aning butanga, atong tan-awon ang punto nga makita sa 1 Corinto 1:25! Usa kini siya ka talagsaon nga butang ug nindot kaayo palangdungan! Sulayi sa paghunahuna sa pinaka kusgan ug pinaka maalamon nga tawo sa kalibutan nato karon. Mahimong imposible kini tungod kay ang labing kusgan nga tawo mahimong dili ang pinakamaalamon ug ang labing maalamon nga tawo mahimong dili kusgan. Unya sulayi pa jud ang mas lisod nga sitwasyon. Sulayi sa paghunahuna nga ang Diyos sa langit anaa sa kahimtang nga huyang ug pagkawalay alamag. Ang punto nga gisulat sa magsusulat dinhi kay bisan sa mahuyang nga sitwasyon, ang Diyos mahimo’g mas lig-on og labi ka paka kusgan sa labing kusgan ug labing maalamon nga tawo!

Busa, unsa ang gipamatud-an niini? Ang panaka punto niini kay ang tawo wala’y mahimo kung wala ang Diyos aron magagiya kaniya. Tungon kay ang pamaagi sa Diyos kay lahi sa atong pamaagi, busa dili kita mangahas nga masayod kung unsa ang gusto sa Diyos nga atong buhaton. Gamay ra kaayo ang kalabutan sa pagkamaalamon niini ug labi pa niana adunay kalabutan kini sa kamatuoran nga ang Dios usa ka indibidwal ug siya ang nagdumala sa tanan! Wala kita mahibalo kung unsa ang PAAGI sa panghuna-huna sa Diyos ug kung UNSA iyang gihuna-huna, ug wala kitay awtoridad nga maghimo sa atong kaugalingon nga mga desisyon bahin sa kung unsa ang kinahanglan ug dili kinahanglan sa Diyos kanato. Samtang kining mga butanga tinuod busa kinahanglan nga mamati kita pag-ayo ug buhaton kung unsa ang giingon sa Diyos, dili “kung unsa ang atong gihunahuna nga giingon sa Diyos”. Kung tanan tawo sa kalibutan magabuhat ani, kitang tanan mamahimong madaugon sa atong pakig gubat batok sa mga dautan, ug mahiusa kita isip usa ka lawas4 nga mga sumosunod sa Diyos, ug ang Diyos tinuod nga magahari!

Sumala sa atong nakat-unan unsay yawi sa kalampusan? Sinsero, patas nga pagtuon sa Biblia ug pagkamasinugtanon nga mosalig ug mosunod sa bisan unsa nga sugo nga pwede ipabuhat diri kanato! Kini nagpasabot sa pagbuhat sa matang sa pagtuon nga mosunod sa usa ka makataronganon nga proseso, bisan pa ang resulta kay usa ka konklusyon nga dili lohikal! Kini nagpasabot sa paghatag og uras nga gikinahanlan sa pagkat-on sa kahanas para maangkon ang ingon ani nga klase sa pagtuon. Kini nagpasabot usab sa paghatag og uras sa pagtuon sa tanan materyal nga gihatag ug sa pagbuhat sa matarung nga konklusyon. Timan-i kanunay nga ang matarung nga pagtuon sa Biblia kay nagkinahanglan sa uras! Kining uras ug paningkamot mamahimung magamit nimo sa umaabot pa nga panahon; imong KAUGMAUN! Human niining tanan, unsa ang bili sa IMONG kaugmaon sa Langit?

Walay usa ka importanting butang nga dali-dali lang makuha.
Kung ganahan ka og ingon ani nga klase sa pagtuo,
kinahanlan ka maghatag sa uras nga gikinahalan para ma-angkon kini!
Busa... Unsa NIMO ka gusto makat-unan ang kamatuoran sa Diyos?

Ang Panultihon 3:3-9 naga ingon kanato nga ang paagi sa PAGKAT-UN/PAGSABOT kung unsa ang gusto sa Diyos kay ang pag-paminaw ug pag salig niya ug dili sa atong kaugalingong panghuna-huna! Mao kini ang pagtuon sa Biblia, amung hinaut ug ampo nga imo kining nasabtan ug imong hatagan og uras ang pagtuon sa Biblia ug mahibaw-an ang pulong sa Diyos para nimo ug kadasig sa pagbuhat sa unsa man gani ang sugo sa Diyos ug kung unsa man gani ang dangatan!

Mao kini ang katapusan sa atong leksyon mahitungod sa pagtuon sa Biblia. Mopadayon na kita sa kasing-kasing ani nga kurso. Sa atong sunod nga leksyon, magsugod kita sa detalye sa pagtuon sa kinabuhi ni Jesus ug atong tan-awon ang iyang sinugdana ug ang iyang kinabuhi, atong tanawon ang iyang pag ka Diyos ug pagka TAWO, ug nganung gikinahanlang siya magpaka tawo.

Mga Footnote

1 Ang Congcordance kay usa sa ehemplo sa mga gamit nga atong magamit para matigum nato ang mga bersikulo para sa atong pagtuon.

2 Ayaw kalimti ang nahitabo sa mga tawo nga gihisgotan sa Mateo 7:21-23.!

3 Nakahinumdum ka sa 1 Juan 2:3-6? Diha ta nakabasa nga kulang ang pagsulti lang nga kaila ka sa Diyos. Kon mosulti ko nga kaila ko niya, kinahanglan ko motuman sa iyang mga pulong. Kon dili, bakakon ako!

4 Sa Biblia ang simbahan gitawag og “ang lawas”. Busa, “usa ka lawas” kay nagpasbot nga usa ra ka simbahan!