Palihug basaha ang materyal sa leksyon sa ubos ug tubaga ang mga pangutana alang sa leksyon. Ayaw kalimti nga ilakip ang imong impormasyon sa pagkontak aron among marepaso ang imong mga tubag ug matubag ang imong mga komento o pangutana. Kon makahimo ka og labing menos 60%, makapadayon ka sa sunod nga leksyon. Kung dili, palihug ribyuha ang materyal ug sulayi pag-usab. Kinahanglan nimo nga mag-average labing menos 70% aron makapasar sa kurso. Makontak ka namo pinaagi sa email sulod sa pipila ka adlaw sa pagkadawat sa imong mga tubag.

Adto sa mga pagutana
(Use the English Version)

Jesus: Ang Tawo sa Biblia

Leksyon 5

PAHIBALO: Palihug hinondomi nga adunay mga bahin sa atong kurso nga amung gihanyo kanimo sa pag-tuon ug pagbasa sa nagkalain-lain nga mga bersikulo. Ang tumong sa pag-buhat ani kay para anaa kay ediya sa materyal ug sa konteksto sa mga panghitabo para maka buhat ka ug sakto nga konklusyon. Tabangan ka namo pinaagi sa paghatag nimo og mga tubaganan nga mahitungod sa imong gipangita. Buhata lang ang kutob sa imong makaya ayaw kabalaka kung maglisud ka sa paghimo niini sa una o kaduha. Dunganan ka namo sa pagtan-aw sa tanang mga bersikulo para makahibaw ka sa matag punto ani.

Asa Gikan Si Jesus?

Sa atong miaging leksyon atong-nahisgutan ang kinatibuk-ang ideya sa Biblia ug sa kung unsa-on pag-tuon niini. Ang mga sumosunod nga materyal nga atong hisgutan kay ang pagtan-aw sa Biblia mahitungon sa kinabuhi ni Jesus Kristo. Sa atong pag-tuon aning mga butanga atong gamiton ang atong nakat-unan sa kung unsa-on pag-tuon ang Biblia, aron dili lamang nga makakat-on kita pag-ayo sa kinabuhi ni Jesus, ato pud mapraktis ang pag-tuon sa Biblia sa atong kaugalingon.

Aron matabangan ka nga makakuha sa mas maayo nga litrato kung giunsa ang mga nagkalainlain nga mga pagtuon mohaom sa usag-usa, magamit kita og gitawag nga “TIMELINE” o talaan nga linya sa panahon, usa ka simple nga linya nga nagpakita sa paglabay sa panahon. Ang kara-ang panahon makita sa wala ug ang bag-ung panahon makita sa tuo. Sa kaning talaan sa panahon markahan nato ang lainlaing mga panghitabo sa kasaysayan nga hinungdanon nga bahin sa atong pagtuon aron makita nimo kung giunsa ang matag panghitabo nahiangay sa uban pang mga panghitabo sa kana nga panahon sa kasaysayan. Ang talaan sa panahon nga makita sa ubos kay nagrepresentar sa kinatibok-an nga kasaysayan sa uniberso—gikan sa SINUGDANAN padung sa KATAPUSAN sa panahon.

Timeline

ANG KASAYSAYAN SA KALIBUTAN

Ang atong pag-tuon magsugod sa usa ka insidente nga nahitabo sa panahon sa kinabuhi ni Jesus. (Palihug basa Juan 8:57-58 ug hinondomi sa pagbasa sa mga nag-unang mga bersikulo para imong mahibaw-an ang konteksto) adunay usa ka insedenti na nag-patinaw si Jesus sa mga lider sa relihiyon bahin sa gisulti ni Jesus nga nagikan siya Diyos amahan ug bisan sa ilang sikat na katigulangan na si Abraham, nag andam sa pag abot ni Kristo. Pag hisgot ni Jesus sa pangalan ni Abraham, kasagaran sa mga tawo nag huna-huna nga naka-ila si Jesus ni Abraham sa personal. Ang reaksyon sa mga tawo bahin ani ilang gitudlo si Jesus ug mi-ingon, wala pakay 50 anyos nganong naka ingon man ka na naka-ila ka ni Abraham? Tungod ani mi sulti si Jesus ug usa ka makapaigka na tubag, “Sa wala pa natawo si Abraham, anaa na ako.” Natingala ang mga tawo. Basi sa reaksyon sa mga tawo nagtuo sila nga nabuang na si Jesus! Tungod kay, nakahibalo sila nga anak si Jesus ni Maria ug ni Joseph, ug kahibalo pud sila nga natawo si Jesus sa usa ka gamay nga lungsod sa Betlehem mga 30 ka tuig ang milabay. Pananglit adunay usa ka klase sa kasaysayan sa eskuylahan ug usa ka adlaw gisugdan sa imong magtutudlo ang klase pinaagi sa pag-ingon, “ suod nako nga kaila si Lapu-Lapu ug maglingod-lingkod mi samtang mag-istorya siya kanako bahin sa mga kastila.” Dili ka ba mahunahuna nga siya nabuang?

Kining kahimtang nga atong nakita sa Juan kapitulo 8 kay interisado kaayo! Unsa may gisulti ni Jesus dinhi? Iyang gihatagan og ideya ang mga tawo nga buhi o ANAA NA SIYA kaniadto. sSa lain nga pagkasulti, si Jesus nag-ingon nga siya buhi na sa wala pa siya natawo sa Betlehem! Kini nga pag-angkon nakapahimo sa mga tawo nga naglagot ug nag-awhag kini kanato sa pagtan-aw sa mas lalom nga sinugdanan ni Jesus. Asa siya gikan ug kanus-a nagsugod ang iyang panahon?

Magsugod kita sa pagbasa sa Lucas 2:1-7 ug sa pagtan-aw sa mga panghitabo sa konteksto niini. Unsay mahinungdanon nga detalye nga nakat-unan nato mahitungod sa kinabuhi ni Jesus niining bersikuloha? Kini nagtala sa kasaysayan sa kamatuoran nga si Jesus—ang tawo nga atong nahibaloan nga gilansang sa krus mga 30 ka tuig ang milabay—wala pa matawo ug gininhawa nga tawo sa wala pa ang Lucas kapitulo 2! Kini usa ka kamatuoran ug dili mahimong ikalimod tungod kay ang pagkahimugso ug pagkabata ni Jesus mga KAMATUORAN SA KASAYSAYAN! Nakita sa lokal nga mga tawo si Jesus samtang bata pa siya kaniadto ug nakita nila siya ingon usa ka bata nga nagdako. Kini mao ang duha ka butang nga nagpaluyo sa kung nganung naglibog ang mga tawo dira sa Juan 8. Naka-ila sila kaniya, busa sa unsa nga paagi nga si Jesus lagmit nga nagdahom nga dawaton sa mga tawo ang iyahang ideya nga buhi na siya sa panahon ni Abraham? Ug bisan paman nga nagpasabot si Jesus bahin sa iyang giingon nga, “sa wala pa natawo si Abraham, anaa nako.” Kung atong tan-awon ang timeline sa ibabao atong makita na natawo si Abraham 2,000 ka tuig usa na tawo si Jesus! Sa pagkonsiderar niini nga kamatuoran, dili gayud kahibulongan nga nangasuko ang mga tawo kang Jesus sa iyang gisulti. Kining panagsupaki nagmugna og problema, tungod ani atong palawman ang atong pagtuon.

Ang Mga Niaging Pagsulay Sa Pagpasabot Sa Uban Nahimong Hinungdan Sa Kalibog

Ang kagikanan ni Jesus Kristo kay usa sa tinubdan sa pipila ka mga kontrobersiya, daghan ang nagsulay sa pag-sulbad niini sa paglabay sa kapanahonan aron nga mahatagan kini pagpatin-aw kon diin siya gikan. Sa panahon sa ika-upat (4) nga siglo adunay usa ka tawo nga gihinganlan og ARIUS, nga nagmugna sa teoriya nga si Jesus kay ang pinaka unang binuhat sa Diyos “sa sinugdanan”. Pipila ka mga teksto sa Biblia nga naga-ingon nga si Jesus “natawo” gikan sa Diyos. Gikuha ni Arius kining mga pulongan nga ang buot pasabot daw kay si Jesus “gidala ngadto sa kinabuhi” pina-agi sa Diyos. Tungod kay nituo man siya nga si Jesus kay “binuhat” sa Diyos buot pasabot wala natawo si Jesus sa wala pa nabuhat ang kalibutan sama sa Diyos. Busa matud pa sa teoriya ni Arius, si Jesus kay ang unang binuhat sa Diyos! Ang pagtuo ni Arius kay sikat kaayo saunang panahon ug gitawag nila kini og ARIANISM, pero sa pipila ka mga tuig ang milabay. Ang sikat nga teoriya ni Arius kay hinay-hinay nga gibiya-an sa mga tawo ug gipulihan sa laing ideya.

Sa ika-16 nga siglo, laing ideya ang miabot, nga gitawag og SOCINIANISM, sikat kaayo nga ideya. Kini nga ideya miingon nga si Jesus kay natawo diri sa kalibutan, usa ka ordinaryo nga tawo, ug walay kagikanan kaniadto. Matud niini nga pahayag, tungod kay hingpit ang pasunod ni Jesus ug milampos siya sa iyahang misyon, gibuhat siya sa Diyos og usa ka Diyos. Sa daling estorya buot pasabot nga ang pagkatawo ni Jesus kay parihas nato, nabuhi siya ug namatay nga tawo. Pero, human sa iyang kamatayon tungod kay malampuson man siya, gihimo siya sa Diyos Amahan nga usa ka Diyos! Lahi kaayo kini sa ideya ni Arius. Bisan tuod nga ubay-ubay ang nagtuo sa Socinianism, kini nga ideya o pagpasabot wala gidawat sa mga tawo tungod sa walay paglabot sa kagikanan ni Jesus sa karaang panahon.

Sa atong panahon karon, daghan ang nagkalain-laing mga ideya nga nagpalibot sa pagkatawo ni Jesus. Sama sa mga JEHOVAH’S WITNESS nga nagtuo nga si Jesus ang unang binuhat sa Diyos. Sa kining butanga dako ang kaparihasan niini sa ideya ni Arius. Apan, nagtudlo sila nga si Jesus kay si Michael Arkanghel nga nagpuyo sa tawhanon nga lawas. Sila nagtuo nga si Micheal kay miangkon sa tawhanon nga lawas, kinabuhi ug sa hulagway ni Jesus Kristo. Pagkahuman niya sa iyang trabahoon diri sa kalibutan, siya misaka sa langit ug didto nagpabilin balik isip nga si Michael nga Arkanghel.

Laing interesadung ideya sa atong panahon karon kay naggikan sa MORMON CHURCH (The Chruch of Jesus Christ of Latter Day Saints). Ilang pagtuo kay natawo si Jesus sa kalibutan ug usa siya sa pipila ka milyon nga “pre-existent nga mga Epirito” – ug apil na ang mga tawo nga nagpuyo karon ug bisan paman ang mga demonyo! Ilang pagtuo nga ang espiritu ni Jesus misulod sa lawas sa dihang siya nagpakatawo didto sa Bethlehem ug pagkahuman sa iyang kinabuhi nahimo siyang usa ka Diyos. Nagtuo usab sila nga ikaw ug ako nisulod lamang aning lawas parihas sa nahitabo kang Jesus ug sama niya mamahimo pud kita nga Diyos.

Kung atong itandi kining mga ediya, managsama ba silang tanan? Tungod aning mga nagsumpaki nga mga ideya, sa ilang kasikat hangtud KARON, maka-ingon kita nga importante kini nga pagatun-an. Asa gikan si Jesus? Unsa ang buot pasabot sa gisulti ni Jesus sa Juan Kapitulo 8? Nagkinahanglan kini sa pagtuon sa atong mga Biblia para makita nato ang mga ebidensiya nga makatabang kanato nga masulbad ang kalibog.

Kasagaran sa kalibogan nga makita sa relihiyon karon, naggikan sa mga tawo nga nasayop sa paggamit sa mga bersikulo nga gibasa gikan sa Biblia. Kahinumdum pabaka sa atong leksyon mahitungod sa KONTEKSTO sa Biblia didto sa Leksyon 4?

Unsa Ang Nahisgutan Sa Biblia Mahitungod Sa Sinugdanan Ni Jesus

(Palihug hinumdumi nga atong tumong niini nga leksyon kay DILI para mapamatud-an o ipanghimakak ang bisan unsa nga bahin ni Jesus isip usa ka Diyos. Ang atong gipangita kay ang pagsabot sa kung unsa ang buot pasabot ni Jesus mahitungod sa iyang gisulti nga, “usa miaabot si Abraham, anaa nako”.)

Kung imong nahinonduman ang atong miaging leksyon bahin sa “Unsa-on Pag-tuon Sa Biblia”, atong nakat-unan nga ang pagbuhat sa konklusyon kay pinaagi sa pagpangita ug paghiusa sa impormasyon gikan sa mga bersikulo sa Biblia nga naghisgot mahitungod sa managsama nga hilisgutan. Ang atong kinahanglan karon kay ang mga bersikulo sa Biblia nga nagistorya sa gigikanan o kagikanan ni Jesus. Gihatagan ka namo sa buluhaton nga ginganlan ug “Buluhaton para sa ika-limang leksyon”. Kining buluhatona nagahatag kanimo sa mga bersikulo nga naghisgut sa gigikanan ni Jesus. Palihug sa pagbasa pagayo ang magtag bersikulo. Ibutang ang bersikulo sa saktung konteksto sama sa atong nakat-unan sa mga miaging leksyon ug gamita ang luna sa papel para masulat nimo ang imong mga nakita. Nangita kita sa tukmang uras mahitungod kang Jesus ug ang iyang kagikanan. Paghuman nimo sa pagbuhat sa imong buluhaton ato kining tan-awon ug istoryahan ug sa samang bahin atong itandi ang atong mga nakita.

Stop

PALIHUG UG HUNONG diri, UG BUHATA imong BULUHATONON PARA SA KINI NGA LEKSYON. Paghuman nimo og buhat, pwede kanang mobalik diring dapita.

Maayong pagbalik. Amung hinaut nga nahuman nimo ang imong buluhaton. Adunay pay mga buluhaton nga imong buhaton sa mga uma-abot na mga leksyon.

Ang unang bersikulo sa buluhaton kay Mika 5:2

2 Ang Betlehem Efrata dili kaayo importante nga lungsod sa Juda. Apan magagikan niini nga dapit ang usa ka tawo nga magaalagad kanako isip pangulo sa Israel, kansang mga katigulangan inila nga mga tawo sa unang panahon.”

Ang unang butang nga atong tanawon kay kung asa kining bersikulo nahibutang sa atong pagpangita sa gigikanan ni Jesus. Makuha kini sa duha ka proseso. Una kay pagtan-aw kung adunay timailhan na atong makita nga maghatag ug koneksyon tali sa unsa ang giingon ni Jesus. Kining bersikuloha murag naay gitagna na naay mabuhi sa Betlehem ug ang gigikanan aning tawhana gihulagway na “gikan sa mga adlaw sa kahangturan”. Ang “bethlehem” ang usa ka timailhan na atong nakita aning bersikuloha. Sa samang bahin sa tungod kay kining bersikuloha makita pud sa bag-ong kasabotan ngadto sa Mateo sa kalit nahimo kining importanti kaayo. Sa pagpaila-ila niya ni Jesus diri sa Mateo 2:6 siya mikutlo niini ug nagpaila na kini mahitungon ni Jesus. Ang kamatuoran nga gisulti sa Mateo mao ang samang bersikulo nga mabasa dira sa Mika ug kini nagpamatuod nga ato kining apilon sa atong pagtuon. Busa, si Jesus ang gihisgutan niini. Usa ka tawo nga magaalagad nga 1) matawo sa Bethlehem ug 2) naggikan sa karaang adlaw ngadto sa kahangturan! Ang bersikulo anaay kahulogan na ang gigikanan ni Jesus natag-an na matawo siya didto sa Bethlehem. Sa daling estorya, murag ni gawas nga ang punto niini daw nga si Jesus anaa na o buhi na usa paman natawo siya sa Bethlehem!

Ang ikaduhang bersikulo sa buluhaton kay Juan 1:1-3 ug 14.

1 Sukad pa kaniadto, anaa na ang gitawag nga Pulong. Ang Pulong kauban na sa Diyos, ug ang Pulong mao ang Diyos. 2 Sukad pa gayod kaniadto ang Pulong kauban na sa Diyos. 3 Pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang mga butang, ug wala gayoy nahimo nga dili pinaagi kaniya.

Ug unya ang bersikulo 14...

14 Ang Pulong nagpakatawo ug nakig-uban kanato. Nakita namo ang iyang kadungganan ingon nga bugtong Anak sa Amahan. Maluloy-on gayod siya ug pulos kamatuoran ang iyang gipanulti.

Kini usa ka lisud nga bersikulo nga sabton labi na sa una nga pagtan-aw niini tungod kay ang nagunang karakter nga gihisgutan dinhi mao ang gitawag nga "ang PULONG" sa tagsulat. Basi sa gihisgutan sa manunulat ingon siya nga kining PULONG: 1) kauban na sa Diyos sa sinugdanan. 2) ug ang Pulong Diyos, ug 3) pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang mga butang. Interesado kaayo kini siya tungod kay kung atong tan-awo ang Orihinal nga pinulongan atong makita nga ang PULONG usa siya ka LAKI tungod kay ang manunulat iyaha mang gigamit ang pulong nga “he” (mabasa lamang sa Iningles nga Biblia), pero kinsa mani siyang gitawag nga Pulong? Para makuha nato ang tibuok nga istorya atong basahon hangtod sa bersikulo 14 ug dira atong makita ang lain impormasyon nga makatabang kanato sa pag-ila sa pagkatawo sa maung Pulong. Atong makita nga ang Pulong diay mao si Jesus, tungod kay tukma kaayo nga paghulagway sa manunulat kang Jesus, “Ang anak nga nagikan sa Amahan”. Sa ingon, unsa ang atong nakat-unan bahin sa gigikanan ni Jesus sa kining bersikuloha? Ang panahon nga gihisgutan niini kay “ang panahon sa sinugdanan”. Ang konteksto nga nagpalibot niini nga panahona kay mahitungod sa panahon sa pagbuhat sa kalibutan. Tungod kay kini sa naghisgot sa mga butang nga gihimo pinaagi sa maong Pulong. Ang sinugdanan siguradong usa ka taas nga panahon ang nilabay sa wala pa matawo si Jesus sa lungsod sa Betlehem!

Sunod sa atong lista kay Juan 1:30.

30 Siya mao ang akong giingon nga moabot sunod kanako, apan mas labaw pa siya kay kanako, kay sa wala pa ako matawo, anaa na siyang daan.”

Importante kaayo kining bersikuloha tungod sa tawo nga nagsulti niini. Kung mobalik kita sa bersikulo 29 sa maong Kapitulo, atong makita nga ang nag-estorya niini kay si Juan “Ang tigbautismo”. Basi sa atong nakat-onan sa Lucas kapitulo 1 ug 2, Si Juan nga “Ang tigbautismo” mao ang magulang nga paryente ni Jesus. Nahibalo kita nga ang inahan ni Juan ug inahan ni Jesus kay paryente. (mabasa sa Lucas 1:36) Ang punto nga atong makita niini nga bersikulo nga si Juan natawo sa wala pa natawo si Jesus. Pero sa Juan 1:30, giklaro ni Juan sa iyang gisulti nga “si Jesus mas labaw pa siya kay kanako, kay sa wala pa ako matawo, anaa na siya daan”. Sa pagsulti niining mga pulong, murag gipakita ni Juan nga nag-tuo siya nga nag-una si Jesus kompara kaniya! Kini mahimong imposible sa kasaysayan tungod kay daghan ang NASAYUD nga si Juan mas magulang kang Jesus kay una man siya natawo. Busa, atong nakita nga nagestorya si Juan nga si Jesus NAG-UNA na niya KANIADTO!

Sunod nga bersikulo kay Juan 3:13 ug 31

13 Ug walay bisan kinsa nga nakaadto sa langit gawas lang kanako nga Anak sa Tawo, kay didto ako gikan.”

Ug unya ang bersikulo 31...

31 Ang Kristo gikan sa langit, busa labaw siya sa tanan. Taga-dinhi kita sa kalibotan ug ang atong gipanghisgotan mao lang gayod ang dinhi sa kalibotan. Apan siya nga gikan sa langit labaw sa tanan.”

Kung atong tanawon pag-ayo gikan sa bersikulo 10 hangtod sa 13 ug bisan paman sa bersikulo 31 hangtod sa 36, atong makita ang daghang pahayag o estorya nga nagtabang kanato sa pag-ila nga si Jesus ang gi-estoryahan niining mga bersikuloha. Ang duga ka seksyon naghisgot bahin kang Jesus nga ni-naug sa kalibotan gikan sa LANGIT. Sa pag-ingon nga ang usa ka tawo nga NAGGIKAN sa usa ka dapit nagpasabot nga siya anaa sa KATUNG unang dapit nga asa siya sauna usa mibalhin sa bag-ong lugar. Kini nga pamahayag bahin kang Jesus nag-pasabot nga buhi na siya sa langit sa wala pa siya moanhi sa yuta.

Sa samang ideya nga gihisgotan sa Juan 6:41-42

41 Nagbagulbol ang mga Judio batok kang Jesus, kay miingon man siya nga siya mao ang kalan-on nga gikan sa langit. 42 Miingon sila, “Si Jesus lang kana nga anak ni Jose. Nganong nagaingon man siya nga gikan siya sa langit, nga nakaila man gani kita sa iyang amahan ug inahan?”
Klaro kaayo ang panghitabo aning bersikuloha. Nagtuo ang mga Judio nga ni-ingon si Jesus nga buhi siya didto sa langit ug ninaug siya gikan didto padung diri sa yuta. Basi sa ilang mga gipang-estorya klaro ang ideya nga nga si Jesus gikan sa langit ug kining butanga gitudlo sa publiko sa unang panahon. Alangan, dili buang si Jesus sa iyang mga gipangsulti ug adunay mga ebidensiya nga naka sinati si Jesus sa iyang mga kaagi kaniadto sa wala pa siya miari sa kalibutan.

Sunod nga bersikulo mao ang Juan 16:27-28.

27 Kay ang Amahan mismo nagahigugma man kaninyo tungod kay nagahigugma kamo kanako, ug nagatuo nga ako gikan sa Diyos. 28 Gikan ako sa Amahan ug mianhi ako dinhi sa kalibotan. Apan karon mobiya na ako niining kalibotan ug mobalik sa Amahan.”

Sa makausab, klaro kaayo ang konteksto aning bersikuloha. Gipadayag ni Jesus, ingon siya nga gikan siya sa Amahan, niari sa kalibutan ug karon mobalik na sa Amahan. Kini nagahatag kanato ug masdaghang ebidensya nga nagpakita nga buhi si Jesus didto sa langit sa wala pa siya miari sa kalibutan!

Sunod kay Juan 17:5.

5 Busa karon Amahan, pasidungi ako dungog nga akoa kaniadto sa diha pa ako uban kanimo, sa wala pa mugnaa ang kalibutan.”

Kini tingali ang pinaka unang panahon nga atong nasayran mahitugod kang Jesus. Sa pagstorya ni Jesus diha sa usa ka panag-istoryahanay uban sa Amahan, si Jesus naghisgot sa iyang pagkatawo uban sa Amahan sa wala pa ang kalibutan”.

Sunod nga bersikulo mao ang Filipos 2:5-11.

5 Batoni ninyo kini nga panghunahuna nga iya usab ni kristo Jesus: 6 Bisan ang kinaiya sa Diyos anaa kaniya, wala niya hunahunaa ang iyang pagkatupong sa Diyos nga mahimong hinungdan sa pagpamintaha. 7 Kondili gipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsul-ob sa kinaiya sa usa ka ulipon. Nagpakatawo siya sama sa mga tawo. 8 Sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa Diyos hangtod sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon didto sa krus. 9 Tungod niini gipasidunggan siya sa Diyos ug gihatagan ug gahom nga labaw sa tanang mga gahom. 10 Aron nga ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, bisan ang anaa sa ilalom sa yuta, mangluhod ug mosimba kaniya. 11 Ug ang tanan moila nga si Jesu-kristo mao ang Ginoo, ug pinaagi niini madayeg ang Diyos nga Amahan.”

Kining bersikuloha naga hisgot og mas-daghang detalye bahin sa gisulti ni Jesus didto sa Juan 16:27-28. Gihulagway si Jesus niini isip adunay “panagsama” sa Diyos Amahan. Unya gibuhi-an niya ang pagkasama sa amaham para magpakatawo sa kalibotan. Unya, human sa pagtuman sa usa ka misyon, nibalik siya sa langit. (Kining bersikuloha kay usa ka importanting bahin sa atong mga uma-abot nga mga leskyon)

Kining bersikulo sa Filipos, sama sa nakita nato sa Juan 16, nagpakita sa tibuok proseso sa pagkatawo ni Jesus.

  1. Anaa na si Jesus sa langit bisan sa wala pa siya natawo sa kalibutan.
  2. Minaug si Jesus gikan sa langit padung diri sa kalibutan.
  3. Mibalik si Jesus sa iyang naunang puwesto kauban ang Amahan.

Ang atong katapusang bersikulo kay ang Gipadayag 22:16. Atong tan-awon kini nga bersikulo gikan sa Ang Biblia 2011 Bersyon tungod kay kini adunay usa ka literal nga paghubad sa orihinal nga bersikulo nga makita sa nahisulat niini.

16 Ako, si Jesus, ang nagpadala kaninyo sa akong anghel uban niining pagpamatuod alang sa mga iglesia. Ako mao ang gamot ug ang kaliwat ni David, ang hayag nga bituon sa kabuntagon.”

Si Jesus ang nagsulti aning bersikuloha. (Siya ang naghatag sa minsahi sa libro sa Gipadayag.) Sa niining patapos nga pamahayag, gihulagway ni Jesus iyang kaugalingon isip ang gamut ug ang kaliwat ni David. Sa pagstorya ni Jesus niini bersikuloha, gigamit ni Jesus ang pulong nga “gamut” sa mahulagwayung panultihon. Sa konteksto, ang pulong nga gamut nagtumong isip katiguwangan o nag-una sa usa ka tawo. Ang atbang ani kay mao ang kaliwat o ang bunga sa usa ka tawo. Sa daling pagka-estorya ang buot pasabot niini parihas sa ideya sa usa ka Kahoy. Ang sinugdanan sa kahoy mao ang gamut unya ang katapusan mao ang bunga. Sa niining pahayag, si Jesus daw kay ang sinugdanan ug ang bunga ni David! Nag-angkon si Jesus nga siya ang sinugdanan ug ang bunga ni David, sa unsang paagi kini posible? Nahibal-an nato nga si Jesus pisikal nga nagpuyo sa yuta gatusan ka mga tuig sa pagkamatay ni David ug sa unsang paagiha giangkon ni Jesus nga gamut siya ni David (nabuhi nga nag-una ni David) ug mga anak (nabuhi sunod ni David)? Ang ebidensya sa atong mga gitun-an kay anaa na diri ug ikaw na ang balaha sa pag-buhat ug konklusyon.

Usa mahuman kining atong leksyon atong tan-awon ang mga ebidensya ug tan-awon nato kung unsa nga konklusyon nga atong makuha bahin niini.

Dili ordinaryo nga tawo si Jesus kung ang GIGIKANAN ANG ESTORYAHAN tungod kay sa wala pa siya natawo diri sa kalibotan anaa na siya sa langit bisan paman sa wala pa siya natawo o gipanganak ni Maria ug ni Josept! Ang mga ebidesiya nga atong nahipklaplagan misubay sa gigikanan ni Jesus didto sa panahon sa sinugdanan o Ang Paglalang sa Kalibutan. Sa pagkatinuod, wala gayud kita nakakita ug timailhan nga naay panahon nga wala si Jesus! Usa nato taposon ang atong leksyon, palihug basaha ang Hebreo 13:8.