Jesus: Ang Tawo Sa Biblia

Ang materyal nga gitun-an sa kursong "Jesus: Ang Tawo Sa Biblia" mahimong bahinon sa tulo ka dibisyon.

Ang mga leksyon 1-4 maghisgot sa Bibliya mismo ug magsilbing pasiuna sa pagtuon sa Bibliya sa kinatibuk-an. Atong tan-awon ang kasaysayan kung giunsa nato nakuha ang sinulat nga pulong, nganong ang Bibliya mao ang awtoridad sa relihiyon ug pipila ka mga giya alang sa pagtuon sa Bibliya.

Ang mga leksyon 5-8 magkonsentrar sa persona ni Jesu-Kristo nga adunay espesyal nga paghatag ug gibug-aton ngadto sa iyang duha ka kinaiya. Tan-awa kung kinsa ang Dios, diin gikan si Jesus, ang iyang pagka-Dios ug ang iyang pagkatawhanon.

Ang mga leksyon 9-12 magtutok sa mga topiko nga importante sa Kristuhanon nga pagkinabuhi, apan wala masabti sa kadaghanan sa mga tawo karon. Atong makita kon sa unsang paagi si Jesus nakahimo nga mahimong Dios ug tawo sa samang higayon. Sa katapusan atong makita ang usa ka importante nga papel ni Jesus sa atong kinabuhi karon. Kini nga kurso usa ka pagsugod nga kurso ug maayo alang sa mga estudyante nga adunay limitado nga pagtuon sa Bibliya o nagsugod pa sa pagtuon sa pulong sa Diyos.

Leksyon 1 - Ang Kasaysayan sa Biblia

Leksyon 2 - Ang Tinubdan sa Atong Awtoridad

Leksyon 3 - Usaon Pagtuon sa Bibliya (Part 1)

Leksyon 4 - Usaon Pagtuon sa Bibliya (Part 2)

Leksyon 5 - Diin Gikan si Jesus?

Leksyon 6 - Jesus: Ang Bantugang Karpentero

Leksyon 7 - Ang Diyos nga Nahimong Tawo (Part 1)

Leksyon 8 - Ang Diyos nga Nahimong Tawo (Part 2)

Leksyon 9 - Ang Dakung Pagkasumpaki (Part 1)

Leksyon 10 - Ang Dakung Pagkasumpaki (Part 2)

Leksyon 11 - Ang Pioneer sa Among Pagtuo

Leksyon 12 - Review

Pagtuon kining kurso online!